fredag 9 augusti 2013

Efesierna 1-6

Efesierina 1-6


1:7  7 Med hjälp av honom har vi frigörelsen genom en lösen genom hans blod, ja, förlåtelsen för våra överträdelser, efter hans oförtjänta omtankes rikedom.

Paulus tar här upp att Jesu lösenoffer ger en grund för förlåtelse för synder.


2:8-9  8 Ja, på grund av denna oförtjänta omtanke har ni blivit räddade genom tro; och detta beror inte på er, det är Guds gåva. 9 Nej, det beror inte på gärningar, för att ingen skulle ha anledning att berömma sig.

Ja, i Jesu lösenoffer som ger förlåtelse för synder ligger "Guds oförtjänta omtanke", det är en gåva, och inget som någon kan förtjäna.


3:16-19  16 för att han efter sin härlighets rikedom må förunna er att med kraft genom hans ande göras starka till er invärtes människa, 17 att genom tro få Kristus att bo i era hjärtan med kärlek; så att ni kan vara rotade och befästa på grundvalen, 18 för att ni tillsammans med alla de heliga helt och fullt skall kunna fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är 19 och lära känna Kristi kärlek, som överträffar kunskapen, så att ni kan uppfyllas med hela den fullhet som Gud ger.

Paulus menar här att bli andligt stark, när han skriver att göras stark till er invärtes människa. Att älska Jesus Kristus och tro på honom och ha "exakt kunskap" i bibelns läror så att då kunna förstå "höjden, längden, bredden och djupet" av Bibeln.


4:18-19  17 Detta säger jag därför och betygar i Herren: vandra inte längre som folk av nationerna vandrar i sina sinnens fruktlöshet, 18 så länge de är i mörker vad sinnet angår och utestängda från det liv som hör Gud till, på grund av den okunnighet som är i dem, på grund av deras hjärtans känslolöshet. 19 Eftersom de har förlorat all moralisk känsla, har de hängett sig åt tygellöshet för att i girighet bedriva allt slags orenhet.

Paulus menar att icke-troende, "folk av nationerna", var i andligt mörker, och i det tillståndet blev det naturligt för dem att hänge sig åt tygellöshet. Men det är intressant detta med att vara i ljus eller mörker, Guds sanningar i bibeln kan ses som ett ljus, och att inte känna till dem, inte förstå dem etc blir då att vara i andligt mörker.


5:1-2  5 Bli därför Guds efterliknare, som älskade barn, 2 och fortsätt att vandra i kärlek, alldeles som Kristus också älskade er och utlämnade sig själv för er som en offergåva och ett slaktoffer åt Gud till en välluktande doft.

Fin vers att likt barn som ser upp till och vill likna sina föräldrar ska vi som kristna se upp till och vilja efterlikna Jehova Gud och hans son Jesus Kristus personligheter. 


5:33  33 Men vad er angår, skall var och en älska sin hustru som sig själv; å andra sidan bör hustrun ha djup respekt för sin man.

Paulus tar här upp kärlek och respekt. Att män i första hand önskar få respekt och kvinnor i första hand önskar bli älskade, som Kristna försöker då mannen älska sin hustru medans hustrum också försöker respektera mannen. 


6:13-18   13 Ta därför upp den fullständiga vapenrustningen från Gud, för att ni skall kunna stå emot på den onda dagen och stå fasta, sedan ni har utfört allting grundligt. 14 Stå därför fasta, med sanningen spänd som ett bälte kring era höfter, och ha på er rättfärdighetens bröstpansar, 15 och ha som skor på era fötter den utrustning som hör fridens goda nyheter till. 16 Ta framför allt upp trons stora sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. 17 Ta också emot räddningens hjälm och andens svärd, det vill säga Guds ord, 18 medan ni med varje form av bön och ödmjuk anhållan fortsätter att be i anden vid varje tillfälle. Och håll er därför vakna med all ihärdighet och med ödmjuk bön för alla de heliga. 

Paulus beskriver här vad som kan kallas en "andlig vapenrustning", ett slags heltäckande andligt skydd som ska skydda en kristens andlighet så att den inte försvinner eller blir förstörd av de hot som finns mot den. Alla delar i denna andliga vapenrustning är lika viktiga och bildar tillsammans en helhet som skyddar hela den "bildliga kroppen", eller hela andligheten mot att kunna skadas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar