torsdag 1 augusti 2013

2 Korinthierna 7-10

2 Korinthierna 7-10


7:1  7 Alltså, då vi har dessa löften, ni älskade, så låt oss rena oss från varje förorening av kött och ande och i gudsfruktan fullkomna heligheten

Kan lägga bibelpussel på denna vers och jämföra med 1 Petrus 1:14-15 14 Som lydiga barn skall ni inte längre låta er formas efter de begär ni förut hyste i er okunnighet, 15 utan i överensstämmelse med den Helige som har kallat er skall också ni själva bli heliga i allt ert uppförande,

Tanken är här att en Kristen som verkligen vill efterlikna Jesus, behöver rena sig från vanor som skadar kroppen som exempelvis tobak och även från vanor som kolliderar med Bibelns läror och moralprinciper. 


8:1-4  8 Nu vill vi låta er, bröder, få kännedom om den oförtjänta omtanke från Gud som har visats församlingarna i Makedonien, 2 att i en stor prövning under betryck deras överflöd av glädje och deras djupa fattigdom fick deras givmildhets rikedom att överflöda. 3 Ty efter sin verkliga förmåga, ja, jag betygar, utöver sin verkliga förmåga gjorde de detta, 4 i det att de självmant fortsatte att mycket enträget tigga oss om förmånen att få ge den välmenta gåvan och om en andel i understödet till de heliga. 

De Kristna på den tiden, under det första århundradet tog verkligen hand om varandra, här skickar de Kristna understöd till sina kristna bröder i Jerusalem, och församlingarna i Makedonien som var fattiga ville ändå givmilt bidra.


9:6-7  6 Men detta gäller: den som sår sparsamt, han skall också skörda sparsamt; och den som sår rikligt, han skall också skörda rikligt. 7 Låt var och en göra alldeles som han har beslutat i sitt hjärta, inte missunnsamt eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. 

Sann Biblisk princip att den som sår lite skördar lite. Det kan tillämpas på alla möjliga områden förutom inom jordbruk. Här syftar Paulus på att sprida de Kristna budskapet, dvs. så korn av bibelns budskap som sen växer och ger frukt i form av fler kristna. Sen går Paulus in på detta med att ge, att Jehova Gud vill att de som är Kristna ger frivilligt i glädje och av kärlek inte av tvång.


10:17  17 ”Men den som berömmer sig, låt honom berömma sig av Jehova.” 

Att inte berömma sig av mänskliga skäl på mänskligt sätt utan av andliga skäl. 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar