tisdag 20 augusti 2013

Få evigt liv genom att läsa Bibeln

I Johannes 17:3 står det "Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus."

 Så genom att läsa Bibeln och på så vis lära känna och närma sig Gud ska man kunna få evigt liv på jorden som var Guds avsikt med människorna från första början. Det var tänkt att Adam och Eva skulle få barn och uppfylla jorden och så ta hand om jorden och djuren 

1 Moseboken 26-28: 26 Och Gud sade vidare: ”Låt oss göra människor till vår avbild, så att de liknar oss, och må de råda över havets fiskar och himlens flygande skapelser och husdjuren och hela jorden och alla andra djur som rör sig och som det myllrar av på jorden.” 27 Och Gud grep sig an med att skapa människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne; till man och kvinna skapade han dem. 28 Och Gud välsignade dem, och Gud sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er, och råd över havets fiskar och himlens flygande skapelser och varje levande skapelse som rör sig på jorden.”

Så redan från början med Adam och Eva var tanken att människor skulle bo på jorden och ta hand om den, och enligt Bibeln är det fortfarande Guds tanke. Att människor som lär känna Gud, lyder honom av kärlek ska få evigt liv i ett paradis på jorden.

Psalm 37:11 stöder denna tanke:  "11 Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning+
och få njuta av stor frid."

onsdag 14 augusti 2013

Evigt liv på jorden
I de fyra evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes nämner Jesus många gånger "evigt liv" och "leva för evigt". Bara i Johannes evangelium är det 17 citat där Jesus pratar om att leva för evigt.

I Johannes 3:16 står det ju: "Ty Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv."

Sammanhanget till denna vers är att Jesus pratar med en farisé som hette Nikodemos.

Vid nästa tillfälle pratar Jesus med en samarisk kvinna vid Jakobs källa nära staden Sykar. Jesus säger då till henne: ”Vemhelst som dricker av det vatten som jag skall ge honom skall aldrig någonsin bli törstig, utan det vatten som jag skall ge honom skall i honom bli en källa med vatten som bubblar upp för att förmedla evigt liv.” - (Johannes 4:5, 6, 14)

Ännu senare är Jesus vid dammen Betsata där han botar en sjuk man, i Johannes kapitel 5:24-29 säger han: "24 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv, och han kommer inte under domen, utan har gått över från döden till livet. 25 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den stund kommer, och den är här nu, när de döda skall höra Guds Sons röst och de som ger akt skall leva. 26 Ty alldeles som Fadern har liv i sig själv, så har han gett också åt Sonen att ha liv i sig själv. 27 Och han har gett honom myndighet att hålla dom, eftersom han är Människoson. 28 Förundra er inte över detta, därför att den stund kommer då alla som är i minnesgravarna skall höra hans röst 29 och komma ut, de som har gjort det som är gott till en livets uppståndelse, de som har bedrivit det som är ont till en domens uppståndelse."

Ännu längre fram i tiden, vid invigningshögtiden i templet säger Jesus till sina motståndare: "26 Men ni tror inte, eftersom ni inte hör till mina får. 27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 28 Och jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin bli tillintetgjorda, och ingen skall rycka dem ur min hand." 


Detta var bara några exempel på att det i Bibeln klart och tydligt pratas om att människor genom tro på Jesus Kristus lösenoffer, och genom att ha ett gott förhållande till Jehova Gud ska kunna få evigt liv. 

fredag 9 augusti 2013

Efesierna 1-6

Efesierina 1-6


1:7  7 Med hjälp av honom har vi frigörelsen genom en lösen genom hans blod, ja, förlåtelsen för våra överträdelser, efter hans oförtjänta omtankes rikedom.

Paulus tar här upp att Jesu lösenoffer ger en grund för förlåtelse för synder.


2:8-9  8 Ja, på grund av denna oförtjänta omtanke har ni blivit räddade genom tro; och detta beror inte på er, det är Guds gåva. 9 Nej, det beror inte på gärningar, för att ingen skulle ha anledning att berömma sig.

Ja, i Jesu lösenoffer som ger förlåtelse för synder ligger "Guds oförtjänta omtanke", det är en gåva, och inget som någon kan förtjäna.


3:16-19  16 för att han efter sin härlighets rikedom må förunna er att med kraft genom hans ande göras starka till er invärtes människa, 17 att genom tro få Kristus att bo i era hjärtan med kärlek; så att ni kan vara rotade och befästa på grundvalen, 18 för att ni tillsammans med alla de heliga helt och fullt skall kunna fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är 19 och lära känna Kristi kärlek, som överträffar kunskapen, så att ni kan uppfyllas med hela den fullhet som Gud ger.

Paulus menar här att bli andligt stark, när han skriver att göras stark till er invärtes människa. Att älska Jesus Kristus och tro på honom och ha "exakt kunskap" i bibelns läror så att då kunna förstå "höjden, längden, bredden och djupet" av Bibeln.


4:18-19  17 Detta säger jag därför och betygar i Herren: vandra inte längre som folk av nationerna vandrar i sina sinnens fruktlöshet, 18 så länge de är i mörker vad sinnet angår och utestängda från det liv som hör Gud till, på grund av den okunnighet som är i dem, på grund av deras hjärtans känslolöshet. 19 Eftersom de har förlorat all moralisk känsla, har de hängett sig åt tygellöshet för att i girighet bedriva allt slags orenhet.

Paulus menar att icke-troende, "folk av nationerna", var i andligt mörker, och i det tillståndet blev det naturligt för dem att hänge sig åt tygellöshet. Men det är intressant detta med att vara i ljus eller mörker, Guds sanningar i bibeln kan ses som ett ljus, och att inte känna till dem, inte förstå dem etc blir då att vara i andligt mörker.


5:1-2  5 Bli därför Guds efterliknare, som älskade barn, 2 och fortsätt att vandra i kärlek, alldeles som Kristus också älskade er och utlämnade sig själv för er som en offergåva och ett slaktoffer åt Gud till en välluktande doft.

Fin vers att likt barn som ser upp till och vill likna sina föräldrar ska vi som kristna se upp till och vilja efterlikna Jehova Gud och hans son Jesus Kristus personligheter. 


5:33  33 Men vad er angår, skall var och en älska sin hustru som sig själv; å andra sidan bör hustrun ha djup respekt för sin man.

Paulus tar här upp kärlek och respekt. Att män i första hand önskar få respekt och kvinnor i första hand önskar bli älskade, som Kristna försöker då mannen älska sin hustru medans hustrum också försöker respektera mannen. 


6:13-18   13 Ta därför upp den fullständiga vapenrustningen från Gud, för att ni skall kunna stå emot på den onda dagen och stå fasta, sedan ni har utfört allting grundligt. 14 Stå därför fasta, med sanningen spänd som ett bälte kring era höfter, och ha på er rättfärdighetens bröstpansar, 15 och ha som skor på era fötter den utrustning som hör fridens goda nyheter till. 16 Ta framför allt upp trons stora sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. 17 Ta också emot räddningens hjälm och andens svärd, det vill säga Guds ord, 18 medan ni med varje form av bön och ödmjuk anhållan fortsätter att be i anden vid varje tillfälle. Och håll er därför vakna med all ihärdighet och med ödmjuk bön för alla de heliga. 

Paulus beskriver här vad som kan kallas en "andlig vapenrustning", ett slags heltäckande andligt skydd som ska skydda en kristens andlighet så att den inte försvinner eller blir förstörd av de hot som finns mot den. Alla delar i denna andliga vapenrustning är lika viktiga och bildar tillsammans en helhet som skyddar hela den "bildliga kroppen", eller hela andligheten mot att kunna skadas.

lördag 3 augusti 2013

Galaterna 1-6

Galaterna 1-6


1:1  1 Paulus, en apostel, varken från människor eller genom en människa, utan genom Jesus Kristu och Gud, Fadern, som uppväckte honom från de döda,

Paulus syftar här på att han blev utvald av Jesus, då Jesus visade sig för honom i en övernaturlig syn, för att bli en apostel för nationerna. Paulus som då jagade de kristna förstod att han inte tjänade Gud enligt exakt kunskap och blev istället en Kristen.


1:13-16  13 Ni har naturligtvis hört om mitt uppförande förut i judendomen, att jag ända till övermått höll i med att förfölja Guds församling och försökte utrota den, 14 och jag gjorde större framsteg i judendomen än många jämnåriga i mitt folk, eftersom jag var långt mera nitisk för mina fäders traditioner. 15 Men när Gud, som skilde mig från min mors liv och kallade mig genom sin oförtjänta omtanke, ansåg det lämpligt 16 att uppenbara sin Son i förbindelse med mig, för att jag skulle förkunna de goda nyheterna om honom för nationerna, frågade jag inte genast kött och blod till råds.

Paulus återger hur han var nitisk för judendomen och förföljde de kristna innan den uppståndna Jesus visade sig och frågade "Varför förföljer du mig?"


2:6-9  6 Men beträffande dem som ansågs vara något – vad slags människor de förut var har ingen betydelse för mig, Gud rättar sig inte efter en människas utseende – mig delgav dessa framstående män sannerligen ingenting nytt. 7 Nej, tvärtom, när de såg att jag hade blivit betrodd med de goda nyheterna för de oomskurna, alldeles som Petrus hade blivit för de omskurna – 8 ty Han som gav Petrus kraft till ett apostlaskap bland de omskurna gav också mig kraft till det bland dem som är av nationerna – 9 ja, när Jakob och Kefas och Johannes, de som ansågs vara pelare, lärde känna den oförtjänta omtanke som hade getts åt mig, räckte de mig och Bạrnabas högra handen till tecken på gemenskap med dem, för att vi skulle gå till nationerna, men de till de omskurna.

De kristna ledande bröderna i Jerusalem godtog Paulus som en apostel för nationerna för det blev uppenbart för dem att det var enligt Guds vilja och i Guds kraft som Paulus hade utvalts och sen börjat predika de goda nyheterna. Så kom de överens om att Paulus skulle inrikta sig att predika för icke-judar medans Petrus var inriktad på judarna.


2:15-16  15 Vi som av naturen är judar, och inte syndare från nationerna, 16 och som ju vet att en människa inte förklaras rättfärdig på grund av laggärningar, utan bara genom tro på Kristus Jesus, också vi har satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall kunna förklaras rättfärdiga på grund av tro på Kristus, och inte på grund av laggärningar, eftersom inget kött skall förklaras rättfärdigt på grund av laggärningar.

Här skriver Paulus igen att ingen förklaras rättfärdig genom att hålla den Mosaiska lagen, dvs. genom laggärningar. Utan att en tjänare till Jehova Gud förklaras rättfärdig av Gud genom tro på Jesus Kristus och hans lösenoffer.


 3:23-25  23 Men innan tron kom, hölls vi bevakade under lagen, inspärrade tillsammans i väntan på den tro som skulle uppenbaras. 24 Följaktligen har lagen blivit vår uppfostrare som leder oss till Kristus, för att vi skall kunna förklaras rättfärdiga på grund av tro. 25 Men nu då tron har kommit, är vi inte längre under en uppfostrare.

Ja, den Mosaiska lagen var som en uppfostrare som skulle förbereda Judarna att ta emot Jesus Kristus. Den Mosaiska lagen skulle visa judarna att de alla var syndare och att ingen hur mycket han/hon än försökte kunde leva upp till lagen och att det fanns ett behov av att få förlåtelse för synder, som de Kristna sedan kunde få genom att utöva tro på Jesu Kristi lösenoffer.


4:21-26  21 Säg mig, ni som vill vara under lagen: Hör ni inte lagen? 22 Det står till exempel skrivet att Abraham fick två söner, en med tjänsteflickan och en med den fria kvinnan; 23 men den med tjänsteflickan var i själva verket född på köttets sätt, den med den fria kvinnan däremot på grund av ett löfte. 24 Detta är ett symboliskt drama; dessa kvinnor betyder nämligen två förbund, det ena från berget Sinai, som föder barn till slaveri; det är Hagar. 25 Denna Hagar betyder då Sinai, ett berg i Arabien, och hon svarar mot det nuvarande Jerusalem, för det är i slaveri med sina barn. 26 Men Jerusalem där ovan är fritt, och det är vår moder.

 Paulus beskriver att det som hände Abraham nämligen att han blev far till två söner: isak och Ismael kan ses som ett symboliskt drama till den mosaiska lagen och det nya förbundet. Isak blev född i frihet och motsvarar det nya förbundet, som Jesus instiftade där förlåtelse för synder ges genom tro på Jesu lösenoffer så de kristna blir fria. Ismael var son till tjänarinnan Hagar och föddes därför under slaveri, och Ismael kan därmed motsvara den mosaiska lagen. Där de som föddes under lagen föddes under slaveri. 


5:6  6 Ty i förhållande till Kristus Jesus är varken ett omskuret tillstånd eller ett oomskuret av någon betydelse, utan en tro som är verksam genom kärlek.

Ja det viktiga är en hjärtats omskärelse och inte en fysisk omskärelse. Och tro på Jesus Kristus och hans lösenoffer, verksamt genom kärlek.


5:22-23  22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, omtänksamhet, godhet, tro, 23 mildhet, självbehärskning. Mot sådant finns ingen lag.

Detta är en beskrivning av de egenskaper som Guds heliga ande kan frambringa i oss människor, goda egenskaper som kärlek, glädje och frid med mera.


6:7-10  7 Bli inte vilseledda: Gud lurar man inte. Ty vadhelst en människa sår, detta skall hon också skörda; 8 eftersom den som sår med tanke på sitt kött skall skörda förgängelse av sitt kött, men den som sår med tanke på anden skall skörda evigt liv av anden. 9 Så låt oss inte ge upp i fråga om att göra det som är rätt, ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte tröttnar. 10 Låt oss därför, så länge vi har gynnsam tid till det, göra gott mot alla, men särskilt mot dem som är besläktade med oss i tron.

Den bibliska principen att man får skörda vad man sått. Sår man mänskliga saker utan tanke på Gud får man skörda köttsliga ting, sår man andliga saker med tanke på Gud får man skörda andliga välsignelser och Guds godkännande. Att så med tanke på den heliga anden ska leda till att få skörda evigt liv. Evigt liv i ett paradis på jorden är hoppet för oss kristna som ser fram emot det och har tro på en uppståndelse om man skulle dö nu innan paradiset är en verklighet.

fredag 2 augusti 2013

2 Korinthierna 11-13

2 Korinthierna 11-13


11:13-15  13 Sådana män är nämligen falska apostlar, svekfulla arbetare, som omskapar sig till Kristi apostlar. 14 Och det är inte underligt, ty Satan själv omskapar sig ständigt till en ljusets ängel. 15 Därför är det inget stort om också hans tjänare ständigt omskapar sig till rättfärdighetens tjänare. Men deras slut skall vara i överensstämmelse med deras gärningar.

Så Paulus kallade en del "kristna" på sin tid för "falska apostlar", det är väl likadant idag att alla "kristna" inte är "Kristna" om man jämför med Kristendomens grundares, Jesus Kristi exempel i att vara "Kristen".


12:7-10  7 bara på grund av uppenbarelsernas överflöd.
Därför, för att jag inte skulle känna mig alltför upphöjd, gavs det mig en törntagg i köttet, en Satans ängel, till att ge mig slag på slag, för att jag inte skulle känna mig alltför upphöjd. 8 För denna saks skull har jag tre gånger bönfallit Herren om att den skulle vika ifrån mig; 9 men han har sagt till mig: ”Min oförtjänta omtanke är nog för dig; ty min kraft görs fullkomlig i svaghet.” Därför vill jag mycket gärna hellre berömma mig beträffande mina svagheter, för att Kristi kraft skall förbli över mig som ett tält. 10 Därför finner jag behag i svagheter, i förolämpningar, i nödsituationer, i förföljelser och svårigheter, för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag full av kraft.

Paulus hade "en törntagg i köttet", kanske var det att han hade dålig syn, kanske nån sjukdom, kanske att han blev ifrågasatt som en apostel. Vad det än var så bad han till Gud om att bli fri från denna törntagg men fick svaret att han skulle få ha kvar törntaggen men få hjälp av Guds kraft, dvs. "oförtjänt omtanke", och helig andes "kraft" till hjälp.


13:5  5 Fortsätt att pröva er själva, om ni är i tron, fortsätt att genom prövning visa vad ni själva är. Eller har ni inte klart för er att Jesus Kristus är i gemenskap med er? Om det inte är så att ni är underkända. 

Ja, bara för att nån någon gång betett sig som en kristen är ingen garanti för att han fortfarande gör det. Det gäller att fortsätta. Paulus uppmanade här de kristna i korint att pröva sig själva för att de att de verkligen var i tron, dvs. levde sitt liv som Kristna i uppriktighet och helt korrekt hängivet kristendomens grundare Jesus Kristus.torsdag 1 augusti 2013

2 Korinthierna 7-10

2 Korinthierna 7-10


7:1  7 Alltså, då vi har dessa löften, ni älskade, så låt oss rena oss från varje förorening av kött och ande och i gudsfruktan fullkomna heligheten

Kan lägga bibelpussel på denna vers och jämföra med 1 Petrus 1:14-15 14 Som lydiga barn skall ni inte längre låta er formas efter de begär ni förut hyste i er okunnighet, 15 utan i överensstämmelse med den Helige som har kallat er skall också ni själva bli heliga i allt ert uppförande,

Tanken är här att en Kristen som verkligen vill efterlikna Jesus, behöver rena sig från vanor som skadar kroppen som exempelvis tobak och även från vanor som kolliderar med Bibelns läror och moralprinciper. 


8:1-4  8 Nu vill vi låta er, bröder, få kännedom om den oförtjänta omtanke från Gud som har visats församlingarna i Makedonien, 2 att i en stor prövning under betryck deras överflöd av glädje och deras djupa fattigdom fick deras givmildhets rikedom att överflöda. 3 Ty efter sin verkliga förmåga, ja, jag betygar, utöver sin verkliga förmåga gjorde de detta, 4 i det att de självmant fortsatte att mycket enträget tigga oss om förmånen att få ge den välmenta gåvan och om en andel i understödet till de heliga. 

De Kristna på den tiden, under det första århundradet tog verkligen hand om varandra, här skickar de Kristna understöd till sina kristna bröder i Jerusalem, och församlingarna i Makedonien som var fattiga ville ändå givmilt bidra.


9:6-7  6 Men detta gäller: den som sår sparsamt, han skall också skörda sparsamt; och den som sår rikligt, han skall också skörda rikligt. 7 Låt var och en göra alldeles som han har beslutat i sitt hjärta, inte missunnsamt eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. 

Sann Biblisk princip att den som sår lite skördar lite. Det kan tillämpas på alla möjliga områden förutom inom jordbruk. Här syftar Paulus på att sprida de Kristna budskapet, dvs. så korn av bibelns budskap som sen växer och ger frukt i form av fler kristna. Sen går Paulus in på detta med att ge, att Jehova Gud vill att de som är Kristna ger frivilligt i glädje och av kärlek inte av tvång.


10:17  17 ”Men den som berömmer sig, låt honom berömma sig av Jehova.” 

Att inte berömma sig av mänskliga skäl på mänskligt sätt utan av andliga skäl.