måndag 15 juli 2013

Apostlagärningarna 24-26

Apostlagärningarna 24-46


24:5-6  5 Vi har nämligen funnit att den här mannen är en pest och eggar till omstörtande verksamhet bland alla judarna på hela den bebodda jorden och är anförare för nasaréernas sekt,  6en som också har försökt vanhelga templet, och vi grep honom.

Så översteprästen och en offentlig talare vid namn Terrtullus kommer inför ståthållaren Felix, då säger Tertullus dessa ord i anklagelse mot Paulus. Paulus kallas pest, och hans vittnande om Jesus kallas "omstörtande verksamhet" och de första kristna på den tiden som Paulus hade blivit en av kallades för "nasaréernas sekt".

Vad påminner detta om? Påminner det inte mycket om hur Jehovas vittnen blir kritiserade och kallade sekt med mera?


24:12-16  12 och varken i templet eller i synagogorna eller ute i staden fann man mig diskutera med någon eller vålla att en pöbelhop strömmade samman. 13 Inte heller kan de för dig bevisa det som man anklagar mig för just nu. 14 Men detta tillstår jag för dig, att jag, enligt den väg som man kallar en ’sekt’, på detta sätt ägnar helig tjänst åt mina förfäders Gud, eftersom jag tror allt som är framställt i lagen och skrivet hos profeterna; 15 och jag har ett hopp till Gud, ett hopp som också dessa män själva hyser, att det skall ske en uppståndelse för både de rättfärdiga och de orättfärdiga.

Delar av Paulus försvarstal där han säger att han inte bråkat och vållat pöbelhopar utan åkte upp till Jerusalem för att tillbe. Paulus menar att judarna inte har några bevis för sina anklagelser och att han bara ägnar Gud helig tjänst , och faktiskt tror på det skrivet i lagen, däribland att det ska ske en uppståndelse för både rättfärdiga och orättfärdiga. Felix behåller Paulus hos sig.


25:1-3   25 När alltså Festus hade tillträtt som ståthållare över provinsen, begav han sig tre dagar senare upp till Jerusalem från Caesarẹa; 2 och de främsta prästerna och judarnas främsta män lämnade då en anmälan mot Paulus till honom. Och de började vädja till honom 3 och begärde som en ynnest åt sig, riktad mot Paulus, att han skulle låta hämta honom till Jerusalem; de förberedde nämligen ett bakhåll för att döda honom utefter vägen. 

Så Felix efterträds av Festus, judarna kommer igen med anklagelser mot Paulus.


25:7-8,11   7 När han kom dit, ställde sig de judar som hade kommit ner från Jerusalem runt omkring honom och riktade en mängd svåra beskyllningar mot honom utan att kunna ge bevis för dem. 8 Men Paulus sade till sitt försvar: ”Varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag begått någon synd.”... 11 Om jag å ena sidan verkligen är en förbrytare och har begått något som förtjänar döden, då ber jag inte att få slippa ifrån att dö; om å andra sidan inget av detta existerar som dessa män anklagar mig för, då kan ingen utlämna mig åt dem som en ynnestbevisning. Jag vädjar till kejsaren!”...

I Caesarea får judarna igen anklaga Paulus, men de har egentligen ingenting att komma med, inga bevis. Paulus vädjar till kejsaren. Senare i kapitel 25 beskrivs hur kung Agrippa och Berenike besöker Festus i Caesarea, Festus berättar om Paulus för dem och så ska de låta Paulus framträda igen inför Berenike och Agrippa och bemöta judarnas anklagelser för att Festus ska kunna beskriva i ett brev till kejsaren vad Paulus är anklagad för.


26:2, 5-7, 22B-23, 28, 32 2 ”Kung Agrịppa, jag skattar mig lycklig att det är inför dig som jag i dag skall försvara mig beträffande allt som jag anklagas för av judar,...5 som förut har känt till mig från första stunden, om de bara vill vittna, att jag har levt som farisé enligt den strängaste sekten i vår form av gudsdyrkan. 6 Och ändå står jag nu och skall dömas för hoppet om det som Gud har lovat våra förfäder, 7 medan vårt folks tolv stammar hoppas nå fram till uppfyllelsen av detta löfte genom att med intensitet ägna honom helig tjänst natt och dag.Det är för det hoppets skull, o kung, som jag anklagas av judar...men jag säger inget annat än vad både profeterna och Mose har sagt skulle komma att inträffa, 23 nämligen att Messias skulle lida och att han, som den förste att bli uppväckt från de döda, skulle komma att förkunna ljus både för detta folk och för nationerna.”...28 Men Agrịppa sade till Paulus: ”På kort tid skulle du övertala mig att bli kristen.”...32 Dessutom sade Agrịppa till Festus: ”Den mannen hade kunnat friges, om han inte hade vädjat till kejsaren.”

Paulus beskriver sin bakgrund i sitt försvarstal, att han är född och uppvuxen som farisé och han var nitisk för judendomen innan han fick den övernaturliga synen där han fick se den uppståndne Jesus och Paulus beskriver att han är anklagad för sin tro på de dödas uppståndelse och att det han predikar är vad profeterna och Mose förutsagt. Nämligen att Messias skulle lida, dö och bli uppväckt. Kung Agrippa känner till Judendom och profeterna så han säger inte bara att Paulus på kort skulle övertyga honom att bli kristen utan att Paulus egentligen inte är skyldig till nåt som Judarna anklagar honom för och han kunnat friges om han inte vädjat till kejsaren.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar