söndag 21 juli 2013

1 Korinthierna 1-6

1 Korinthierna 1-6


1:18-25  18 Talet om tortyrpålen är nämligen dårskap för dem som är på väg att förgås, men för oss som är på väg att bli räddade är det Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: ”Jag skall komma de visas vishet att förgås, och de förståndigas förstånd skall jag skjuta åt sidan.” 20 Var är den vise? Var är den skriftlärde? Var är denna tingens ordnings debattör? Har inte Gud gjort världens vishet dåraktig? 21 Ty eftersom det i Guds vishet är så att världen genom sin vishet inte lärde känna Gud, fann Gud för gott att genom dårskapen i det som predikas rädda dem som tror.
22 Ty judarna begär tecken och grekerna söker vishet; 23 men vi predikar Kristus som hängd på pålen, för judarna en orsak till fall och för folk av nationerna en dårskap; 24 men för dem som är de kallade, både judar och greker, Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Det som är dåraktigt hos Gud är nämligen visare än människor, och det som är svagt hos Gud är starkare än människor.

 Ett uppslagsverk kommenterar att Grekerna på den tiden var vetgiriga, de försökte få svar på livets stora frågor och universum genom mänsklig logik och spekulation. Så Grekerna ansåg sig vara dåtidens intellektuella elit. Men Paulus ställer sådan vishet i kontrast till Guds vishet. Paulus betonar också att Kristendomen inte bygger på någon sån mänsklig vishet. Det Gud gör för att rädda troende framstår enligt människors vishet som dårskap.


2:6-10 6 Nu talar vi vishet bland dem som är mogna, men inte visheten från denna tingens ordning eller från denna tingens ordnings styresmän, som skall bli till intet; 7 utan vi talar Guds vishet i en helig hemlighet, den fördolda visheten, som Gud före tingens ordningar förutbestämde till vår härlighet. 8 Denna vishet har ingen av denna tingens ordnings styresmän lärt känna, ty om de hade känt den, skulle de inte ha hängt härlighetens Herre på pålen. 9 Men alldeles som det står skrivet: ”Vad öga inte har sett och öra inte har hört och människohjärtat inte har tänkt ut, det har Gud berett åt dem som älskar honom.” 10 För oss är det ju som Gud har uppenbarat det genom sin ande, ty anden utforskar allt, till och med Guds djupheter.

Paulus pratar här om "Guds heliga hemlighet", som "fördold vishet" som Gud uppenbarar och förklarar genom sin heliga ande. Det är sånt som man inte kan förstå enbart med mänsklig logik utan hjälp av Guds heliga ande. Men med helig ande blir det förståeligt. Vad är denna vishet? Det är Guds uppsåt att inför global fred och frid i ett paradis på jorden och det är byggt på Jesus Kristus.


2:14-15  14 Men en själisk människa tar inte emot det som kommer från Guds ande, ty det är dårskap för henne; och hon kan inte fatta det, eftersom det skall bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer verkligen allt, men själv bedöms hon inte av någon. 

Paulus tar här upp skillnaderna mellan att vara eller inte vara en andlig människa. Den köttsliga människan förstår inte andliga ting, men den andliga människan förstår både det köttsliga och det andliga - alltså allting.


3:1-3  3 Och, bröder, jag kunde inte tala till er som till andliga människor, utan som till köttsliga, som till spädbarn i Kristus. 2 Jag gav er mjölk att dricka, inte något som skall tuggas, för ni var ännu inte starka nog. Ja, inte ens nu är ni starka nog, 3 för ni är ännu köttsliga. Ty när det nu finns svartsjuka och osämja bland er, är ni då inte köttsliga, och vandrar ni då inte enligt människors sätt?

Ja, på den tiden liksom nu är inte faktumet att "vara kristen" alltid en garanti för "att vara andlig". Paulus tar upp att de på den tiden var som småbarn i andligt avseende så han kunde inte prata med dem om djupare andliga ting för de som spädbarn förstod inte det så han tog istället upp enklare saker som motsvarade "mjölk-mat". Tecknen på bristen på andlighet var som Paulus nämner svartsjuka och osämja. 


4:6  6 Detta, bröder, har jag nu överfört och tillämpat på mig själv och Apollos till er nytta, för att ni av vårt fall skall lära den regeln: ”Gå inte utöver det som står skrivet”, för att ingen av er skall bli uppblåst och vara för den ene och mot den andre.

Detta med att inte gå utöver vad som var skrivet i dåtidens skrifter eller idag i Bibeln som helhet är viktigt. Jag menar, om man börjar ändra på någonting, hur mycket kan man ändra på det utan att det blir någonting nytt? Som Kristendomen som Jesus införde, den var i början att direkt efterlikna honom och det fanns inga präster eller kyrkor då på den tiden. Sen lades det till massa saker så kristendomen idag är inte alls samma som den Jesus lärde ut för man började "gå utöver det som var skrivet".

5:1-2  5 Det rapporteras faktiskt om otukt bland er, och sådan otukt som inte ens förekommer bland nationerna, nämligen att någon har sin fars hustru. 2 Och ni är uppblåsta, men borde ni inte i stället ha känt sorg, så att den man som begått denna gärning kunde ha avlägsnats ur er krets?

Det var otukt i församlingen som inte ens var vanligt förekommande utanför församlingen, bland de icke-kristna. Nämligen att en man hade ihop det med sin pappas fru. Paulus uppmanar församlingen att utesluta denna man. Otukt fördöms ju igenom hela Bibeln både i gamla och nya testamentet som en väldigt allvarlig sak.


6:18  18 Fly undan otukten. Varje annan synd som en människa kan begå är utanför kroppen, men den som bedriver otukt syndar mot sin egen kropp.

Otukt är sex utanför äktenskapet. Paulus framhäver här att det är skadligt med otukt. Han uppmanar att man vidtar åtgärder för att undvika att begå otukt genom att "fly från den".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar