måndag 30 december 2013

Finns det en djävul?1 Johannes (brevet) kapitel 5 och vers 19 säger såhär: "Vi vet att vi är av Gud, men hela världen ligger i den ondes våld."

Vad är världen här? Världen av människor. Alltså vi människor boende på jorden globalt sett, är enligt denna versen kollektivt påverkade, eller influerade av satan, dvs. djävulen, enligt bibeln. Versen säger alltså att vi kommer från Gud, alltså är skapade av Gud, men att det inte är han som påverkar oss.

Ser vi en värld styrd av en kärleksfull Gud eller ser vi en värld influerad och inspirerad av en djävul?

Lägg märke till att denna versen i bibeln inte säger någonting om huruvida folk, eller människor, tror på en djävul eller inte. Den säger inget om människor tror på en Gud eller inte. Det enda versen säger är att människor, medvetna om det eller inte, är samtidigt som de är skapade av Gud nu under påverkan av en Djävul.

Notera att det inte sägs hur denne djävul påverkar, men att han gör det. Vi behöver alltså inte veta om att han finns, vi behöver inte tro att han finns eller kunna se honom. Men enligt bibeln finns han där i bakgrunden och påverkar, eller manipulerar den globala världen, dvs. oss människor kollektivt här på jorden. 

lördag 23 november 2013

Vägen till LyckaMånga människor saknar lycka. De letar men hittar den inte. Det kan bli som en känsla av tomhet som återkommer. Men man kan glömma bort att man saknar lycka när nåt är roligt men efter en stund kan känslan av tomhet komma tillbaka.

En illustration av detta: tänk att du behöver något men du vet inte vad det är. Vi kan säga att det är så att du behöver vatten utan att veta om det. I jakten på att få detta du saknar så äter du mat, det smakar bra men det löser inte problemet med törst. Säg att du istället går på bio och då ser en bra film och glömmer för en stund bort känslan av att nåt saknas. Men sedan när filmen är slut kommer känslan tillbaka av att "någonting saknas".

I illustrationen ovan har jag haft törst efter vatten som ett exempel. Att vara törstig utan att veta om det och sen försöka släcka törsten genom att äta eller se någon bra film på bio.

Törsten och vatten är i exemplet ovan en bild av något som Jesus talade om i Matteus 5:3: "”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov,..."

Jesus menade att alla människor har ett andligt behov vare sig man vet om det eller inte. Och att fylla det andliga behovet skulle leda till lycka. Kan du nu se det andliga behovet som behovet i illustrationen ovan?

Om någon har ett andligt behov som inte är fyllt, kan man genom livet känna en känsla av att någonting saknas i livet. Man kanske har pengar, hus, familj, barn och en bra karriär och därför tycker att allt borde vara bra men ändå kommer känslan av att någonting saknas i livet. Då är det det andliga behovet som inte har fyllts.

Som Jesus sade så leder det till lycka att fylla inte bara sitt fysiska behov som av mat, utan framför allt det andliga behovet som är svaren på frågor som "Vad är meningen med livet?" 

Bibeln ger andliga svar på andliga frågor som "vad är meningen med livet?" 


måndag 4 november 2013

Sanningen ska göra er fria
Johannes kapitel 8 och vers 32 lyder: "och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

 Vad betyder det? Fri från vad?

Svaret är att Bibeln säger här att det:
  1. Finns en sanning
  2. Den sanningen går att förstå
  3. Förståelse av Bibelns sanning gör en fri från nåt man kan vara fast i
Vad kan man vara fast i? Man kan tro på saker som inte stämmer.

Om det finns en Gud som skapat allting levande, universum, jorden och livet på jorden så stämmer inte evolutions teorin.

Om det finns en sanning och hundratusentals religiösa grupper som lär olika så kan ju inte alla ha rätt eller hur? Och de som har fel, blir då de flesta, och de lär ut saker som INTE är sant enligt Guds perspektiv.


tisdag 20 augusti 2013

Få evigt liv genom att läsa Bibeln

I Johannes 17:3 står det "Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus."

 Så genom att läsa Bibeln och på så vis lära känna och närma sig Gud ska man kunna få evigt liv på jorden som var Guds avsikt med människorna från första början. Det var tänkt att Adam och Eva skulle få barn och uppfylla jorden och så ta hand om jorden och djuren 

1 Moseboken 26-28: 26 Och Gud sade vidare: ”Låt oss göra människor till vår avbild, så att de liknar oss, och må de råda över havets fiskar och himlens flygande skapelser och husdjuren och hela jorden och alla andra djur som rör sig och som det myllrar av på jorden.” 27 Och Gud grep sig an med att skapa människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne; till man och kvinna skapade han dem. 28 Och Gud välsignade dem, och Gud sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er, och råd över havets fiskar och himlens flygande skapelser och varje levande skapelse som rör sig på jorden.”

Så redan från början med Adam och Eva var tanken att människor skulle bo på jorden och ta hand om den, och enligt Bibeln är det fortfarande Guds tanke. Att människor som lär känna Gud, lyder honom av kärlek ska få evigt liv i ett paradis på jorden.

Psalm 37:11 stöder denna tanke:  "11 Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning+
och få njuta av stor frid."

onsdag 14 augusti 2013

Evigt liv på jorden
I de fyra evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes nämner Jesus många gånger "evigt liv" och "leva för evigt". Bara i Johannes evangelium är det 17 citat där Jesus pratar om att leva för evigt.

I Johannes 3:16 står det ju: "Ty Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv."

Sammanhanget till denna vers är att Jesus pratar med en farisé som hette Nikodemos.

Vid nästa tillfälle pratar Jesus med en samarisk kvinna vid Jakobs källa nära staden Sykar. Jesus säger då till henne: ”Vemhelst som dricker av det vatten som jag skall ge honom skall aldrig någonsin bli törstig, utan det vatten som jag skall ge honom skall i honom bli en källa med vatten som bubblar upp för att förmedla evigt liv.” - (Johannes 4:5, 6, 14)

Ännu senare är Jesus vid dammen Betsata där han botar en sjuk man, i Johannes kapitel 5:24-29 säger han: "24 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv, och han kommer inte under domen, utan har gått över från döden till livet. 25 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den stund kommer, och den är här nu, när de döda skall höra Guds Sons röst och de som ger akt skall leva. 26 Ty alldeles som Fadern har liv i sig själv, så har han gett också åt Sonen att ha liv i sig själv. 27 Och han har gett honom myndighet att hålla dom, eftersom han är Människoson. 28 Förundra er inte över detta, därför att den stund kommer då alla som är i minnesgravarna skall höra hans röst 29 och komma ut, de som har gjort det som är gott till en livets uppståndelse, de som har bedrivit det som är ont till en domens uppståndelse."

Ännu längre fram i tiden, vid invigningshögtiden i templet säger Jesus till sina motståndare: "26 Men ni tror inte, eftersom ni inte hör till mina får. 27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 28 Och jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin bli tillintetgjorda, och ingen skall rycka dem ur min hand." 


Detta var bara några exempel på att det i Bibeln klart och tydligt pratas om att människor genom tro på Jesus Kristus lösenoffer, och genom att ha ett gott förhållande till Jehova Gud ska kunna få evigt liv. 

fredag 9 augusti 2013

Efesierna 1-6

Efesierina 1-6


1:7  7 Med hjälp av honom har vi frigörelsen genom en lösen genom hans blod, ja, förlåtelsen för våra överträdelser, efter hans oförtjänta omtankes rikedom.

Paulus tar här upp att Jesu lösenoffer ger en grund för förlåtelse för synder.


2:8-9  8 Ja, på grund av denna oförtjänta omtanke har ni blivit räddade genom tro; och detta beror inte på er, det är Guds gåva. 9 Nej, det beror inte på gärningar, för att ingen skulle ha anledning att berömma sig.

Ja, i Jesu lösenoffer som ger förlåtelse för synder ligger "Guds oförtjänta omtanke", det är en gåva, och inget som någon kan förtjäna.


3:16-19  16 för att han efter sin härlighets rikedom må förunna er att med kraft genom hans ande göras starka till er invärtes människa, 17 att genom tro få Kristus att bo i era hjärtan med kärlek; så att ni kan vara rotade och befästa på grundvalen, 18 för att ni tillsammans med alla de heliga helt och fullt skall kunna fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är 19 och lära känna Kristi kärlek, som överträffar kunskapen, så att ni kan uppfyllas med hela den fullhet som Gud ger.

Paulus menar här att bli andligt stark, när han skriver att göras stark till er invärtes människa. Att älska Jesus Kristus och tro på honom och ha "exakt kunskap" i bibelns läror så att då kunna förstå "höjden, längden, bredden och djupet" av Bibeln.


4:18-19  17 Detta säger jag därför och betygar i Herren: vandra inte längre som folk av nationerna vandrar i sina sinnens fruktlöshet, 18 så länge de är i mörker vad sinnet angår och utestängda från det liv som hör Gud till, på grund av den okunnighet som är i dem, på grund av deras hjärtans känslolöshet. 19 Eftersom de har förlorat all moralisk känsla, har de hängett sig åt tygellöshet för att i girighet bedriva allt slags orenhet.

Paulus menar att icke-troende, "folk av nationerna", var i andligt mörker, och i det tillståndet blev det naturligt för dem att hänge sig åt tygellöshet. Men det är intressant detta med att vara i ljus eller mörker, Guds sanningar i bibeln kan ses som ett ljus, och att inte känna till dem, inte förstå dem etc blir då att vara i andligt mörker.


5:1-2  5 Bli därför Guds efterliknare, som älskade barn, 2 och fortsätt att vandra i kärlek, alldeles som Kristus också älskade er och utlämnade sig själv för er som en offergåva och ett slaktoffer åt Gud till en välluktande doft.

Fin vers att likt barn som ser upp till och vill likna sina föräldrar ska vi som kristna se upp till och vilja efterlikna Jehova Gud och hans son Jesus Kristus personligheter. 


5:33  33 Men vad er angår, skall var och en älska sin hustru som sig själv; å andra sidan bör hustrun ha djup respekt för sin man.

Paulus tar här upp kärlek och respekt. Att män i första hand önskar få respekt och kvinnor i första hand önskar bli älskade, som Kristna försöker då mannen älska sin hustru medans hustrum också försöker respektera mannen. 


6:13-18   13 Ta därför upp den fullständiga vapenrustningen från Gud, för att ni skall kunna stå emot på den onda dagen och stå fasta, sedan ni har utfört allting grundligt. 14 Stå därför fasta, med sanningen spänd som ett bälte kring era höfter, och ha på er rättfärdighetens bröstpansar, 15 och ha som skor på era fötter den utrustning som hör fridens goda nyheter till. 16 Ta framför allt upp trons stora sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. 17 Ta också emot räddningens hjälm och andens svärd, det vill säga Guds ord, 18 medan ni med varje form av bön och ödmjuk anhållan fortsätter att be i anden vid varje tillfälle. Och håll er därför vakna med all ihärdighet och med ödmjuk bön för alla de heliga. 

Paulus beskriver här vad som kan kallas en "andlig vapenrustning", ett slags heltäckande andligt skydd som ska skydda en kristens andlighet så att den inte försvinner eller blir förstörd av de hot som finns mot den. Alla delar i denna andliga vapenrustning är lika viktiga och bildar tillsammans en helhet som skyddar hela den "bildliga kroppen", eller hela andligheten mot att kunna skadas.

lördag 3 augusti 2013

Galaterna 1-6

Galaterna 1-6


1:1  1 Paulus, en apostel, varken från människor eller genom en människa, utan genom Jesus Kristu och Gud, Fadern, som uppväckte honom från de döda,

Paulus syftar här på att han blev utvald av Jesus, då Jesus visade sig för honom i en övernaturlig syn, för att bli en apostel för nationerna. Paulus som då jagade de kristna förstod att han inte tjänade Gud enligt exakt kunskap och blev istället en Kristen.


1:13-16  13 Ni har naturligtvis hört om mitt uppförande förut i judendomen, att jag ända till övermått höll i med att förfölja Guds församling och försökte utrota den, 14 och jag gjorde större framsteg i judendomen än många jämnåriga i mitt folk, eftersom jag var långt mera nitisk för mina fäders traditioner. 15 Men när Gud, som skilde mig från min mors liv och kallade mig genom sin oförtjänta omtanke, ansåg det lämpligt 16 att uppenbara sin Son i förbindelse med mig, för att jag skulle förkunna de goda nyheterna om honom för nationerna, frågade jag inte genast kött och blod till råds.

Paulus återger hur han var nitisk för judendomen och förföljde de kristna innan den uppståndna Jesus visade sig och frågade "Varför förföljer du mig?"


2:6-9  6 Men beträffande dem som ansågs vara något – vad slags människor de förut var har ingen betydelse för mig, Gud rättar sig inte efter en människas utseende – mig delgav dessa framstående män sannerligen ingenting nytt. 7 Nej, tvärtom, när de såg att jag hade blivit betrodd med de goda nyheterna för de oomskurna, alldeles som Petrus hade blivit för de omskurna – 8 ty Han som gav Petrus kraft till ett apostlaskap bland de omskurna gav också mig kraft till det bland dem som är av nationerna – 9 ja, när Jakob och Kefas och Johannes, de som ansågs vara pelare, lärde känna den oförtjänta omtanke som hade getts åt mig, räckte de mig och Bạrnabas högra handen till tecken på gemenskap med dem, för att vi skulle gå till nationerna, men de till de omskurna.

De kristna ledande bröderna i Jerusalem godtog Paulus som en apostel för nationerna för det blev uppenbart för dem att det var enligt Guds vilja och i Guds kraft som Paulus hade utvalts och sen börjat predika de goda nyheterna. Så kom de överens om att Paulus skulle inrikta sig att predika för icke-judar medans Petrus var inriktad på judarna.


2:15-16  15 Vi som av naturen är judar, och inte syndare från nationerna, 16 och som ju vet att en människa inte förklaras rättfärdig på grund av laggärningar, utan bara genom tro på Kristus Jesus, också vi har satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall kunna förklaras rättfärdiga på grund av tro på Kristus, och inte på grund av laggärningar, eftersom inget kött skall förklaras rättfärdigt på grund av laggärningar.

Här skriver Paulus igen att ingen förklaras rättfärdig genom att hålla den Mosaiska lagen, dvs. genom laggärningar. Utan att en tjänare till Jehova Gud förklaras rättfärdig av Gud genom tro på Jesus Kristus och hans lösenoffer.


 3:23-25  23 Men innan tron kom, hölls vi bevakade under lagen, inspärrade tillsammans i väntan på den tro som skulle uppenbaras. 24 Följaktligen har lagen blivit vår uppfostrare som leder oss till Kristus, för att vi skall kunna förklaras rättfärdiga på grund av tro. 25 Men nu då tron har kommit, är vi inte längre under en uppfostrare.

Ja, den Mosaiska lagen var som en uppfostrare som skulle förbereda Judarna att ta emot Jesus Kristus. Den Mosaiska lagen skulle visa judarna att de alla var syndare och att ingen hur mycket han/hon än försökte kunde leva upp till lagen och att det fanns ett behov av att få förlåtelse för synder, som de Kristna sedan kunde få genom att utöva tro på Jesu Kristi lösenoffer.


4:21-26  21 Säg mig, ni som vill vara under lagen: Hör ni inte lagen? 22 Det står till exempel skrivet att Abraham fick två söner, en med tjänsteflickan och en med den fria kvinnan; 23 men den med tjänsteflickan var i själva verket född på köttets sätt, den med den fria kvinnan däremot på grund av ett löfte. 24 Detta är ett symboliskt drama; dessa kvinnor betyder nämligen två förbund, det ena från berget Sinai, som föder barn till slaveri; det är Hagar. 25 Denna Hagar betyder då Sinai, ett berg i Arabien, och hon svarar mot det nuvarande Jerusalem, för det är i slaveri med sina barn. 26 Men Jerusalem där ovan är fritt, och det är vår moder.

 Paulus beskriver att det som hände Abraham nämligen att han blev far till två söner: isak och Ismael kan ses som ett symboliskt drama till den mosaiska lagen och det nya förbundet. Isak blev född i frihet och motsvarar det nya förbundet, som Jesus instiftade där förlåtelse för synder ges genom tro på Jesu lösenoffer så de kristna blir fria. Ismael var son till tjänarinnan Hagar och föddes därför under slaveri, och Ismael kan därmed motsvara den mosaiska lagen. Där de som föddes under lagen föddes under slaveri. 


5:6  6 Ty i förhållande till Kristus Jesus är varken ett omskuret tillstånd eller ett oomskuret av någon betydelse, utan en tro som är verksam genom kärlek.

Ja det viktiga är en hjärtats omskärelse och inte en fysisk omskärelse. Och tro på Jesus Kristus och hans lösenoffer, verksamt genom kärlek.


5:22-23  22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, omtänksamhet, godhet, tro, 23 mildhet, självbehärskning. Mot sådant finns ingen lag.

Detta är en beskrivning av de egenskaper som Guds heliga ande kan frambringa i oss människor, goda egenskaper som kärlek, glädje och frid med mera.


6:7-10  7 Bli inte vilseledda: Gud lurar man inte. Ty vadhelst en människa sår, detta skall hon också skörda; 8 eftersom den som sår med tanke på sitt kött skall skörda förgängelse av sitt kött, men den som sår med tanke på anden skall skörda evigt liv av anden. 9 Så låt oss inte ge upp i fråga om att göra det som är rätt, ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte tröttnar. 10 Låt oss därför, så länge vi har gynnsam tid till det, göra gott mot alla, men särskilt mot dem som är besläktade med oss i tron.

Den bibliska principen att man får skörda vad man sått. Sår man mänskliga saker utan tanke på Gud får man skörda köttsliga ting, sår man andliga saker med tanke på Gud får man skörda andliga välsignelser och Guds godkännande. Att så med tanke på den heliga anden ska leda till att få skörda evigt liv. Evigt liv i ett paradis på jorden är hoppet för oss kristna som ser fram emot det och har tro på en uppståndelse om man skulle dö nu innan paradiset är en verklighet.

fredag 2 augusti 2013

2 Korinthierna 11-13

2 Korinthierna 11-13


11:13-15  13 Sådana män är nämligen falska apostlar, svekfulla arbetare, som omskapar sig till Kristi apostlar. 14 Och det är inte underligt, ty Satan själv omskapar sig ständigt till en ljusets ängel. 15 Därför är det inget stort om också hans tjänare ständigt omskapar sig till rättfärdighetens tjänare. Men deras slut skall vara i överensstämmelse med deras gärningar.

Så Paulus kallade en del "kristna" på sin tid för "falska apostlar", det är väl likadant idag att alla "kristna" inte är "Kristna" om man jämför med Kristendomens grundares, Jesus Kristi exempel i att vara "Kristen".


12:7-10  7 bara på grund av uppenbarelsernas överflöd.
Därför, för att jag inte skulle känna mig alltför upphöjd, gavs det mig en törntagg i köttet, en Satans ängel, till att ge mig slag på slag, för att jag inte skulle känna mig alltför upphöjd. 8 För denna saks skull har jag tre gånger bönfallit Herren om att den skulle vika ifrån mig; 9 men han har sagt till mig: ”Min oförtjänta omtanke är nog för dig; ty min kraft görs fullkomlig i svaghet.” Därför vill jag mycket gärna hellre berömma mig beträffande mina svagheter, för att Kristi kraft skall förbli över mig som ett tält. 10 Därför finner jag behag i svagheter, i förolämpningar, i nödsituationer, i förföljelser och svårigheter, för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag full av kraft.

Paulus hade "en törntagg i köttet", kanske var det att han hade dålig syn, kanske nån sjukdom, kanske att han blev ifrågasatt som en apostel. Vad det än var så bad han till Gud om att bli fri från denna törntagg men fick svaret att han skulle få ha kvar törntaggen men få hjälp av Guds kraft, dvs. "oförtjänt omtanke", och helig andes "kraft" till hjälp.


13:5  5 Fortsätt att pröva er själva, om ni är i tron, fortsätt att genom prövning visa vad ni själva är. Eller har ni inte klart för er att Jesus Kristus är i gemenskap med er? Om det inte är så att ni är underkända. 

Ja, bara för att nån någon gång betett sig som en kristen är ingen garanti för att han fortfarande gör det. Det gäller att fortsätta. Paulus uppmanade här de kristna i korint att pröva sig själva för att de att de verkligen var i tron, dvs. levde sitt liv som Kristna i uppriktighet och helt korrekt hängivet kristendomens grundare Jesus Kristus.torsdag 1 augusti 2013

2 Korinthierna 7-10

2 Korinthierna 7-10


7:1  7 Alltså, då vi har dessa löften, ni älskade, så låt oss rena oss från varje förorening av kött och ande och i gudsfruktan fullkomna heligheten

Kan lägga bibelpussel på denna vers och jämföra med 1 Petrus 1:14-15 14 Som lydiga barn skall ni inte längre låta er formas efter de begär ni förut hyste i er okunnighet, 15 utan i överensstämmelse med den Helige som har kallat er skall också ni själva bli heliga i allt ert uppförande,

Tanken är här att en Kristen som verkligen vill efterlikna Jesus, behöver rena sig från vanor som skadar kroppen som exempelvis tobak och även från vanor som kolliderar med Bibelns läror och moralprinciper. 


8:1-4  8 Nu vill vi låta er, bröder, få kännedom om den oförtjänta omtanke från Gud som har visats församlingarna i Makedonien, 2 att i en stor prövning under betryck deras överflöd av glädje och deras djupa fattigdom fick deras givmildhets rikedom att överflöda. 3 Ty efter sin verkliga förmåga, ja, jag betygar, utöver sin verkliga förmåga gjorde de detta, 4 i det att de självmant fortsatte att mycket enträget tigga oss om förmånen att få ge den välmenta gåvan och om en andel i understödet till de heliga. 

De Kristna på den tiden, under det första århundradet tog verkligen hand om varandra, här skickar de Kristna understöd till sina kristna bröder i Jerusalem, och församlingarna i Makedonien som var fattiga ville ändå givmilt bidra.


9:6-7  6 Men detta gäller: den som sår sparsamt, han skall också skörda sparsamt; och den som sår rikligt, han skall också skörda rikligt. 7 Låt var och en göra alldeles som han har beslutat i sitt hjärta, inte missunnsamt eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. 

Sann Biblisk princip att den som sår lite skördar lite. Det kan tillämpas på alla möjliga områden förutom inom jordbruk. Här syftar Paulus på att sprida de Kristna budskapet, dvs. så korn av bibelns budskap som sen växer och ger frukt i form av fler kristna. Sen går Paulus in på detta med att ge, att Jehova Gud vill att de som är Kristna ger frivilligt i glädje och av kärlek inte av tvång.


10:17  17 ”Men den som berömmer sig, låt honom berömma sig av Jehova.” 

Att inte berömma sig av mänskliga skäl på mänskligt sätt utan av andliga skäl. 

 

onsdag 31 juli 2013

2 Korinthierna 1-6

2 Korinthierna 1-6


1:3-4  3 Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, den ömma barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4 som tröstar oss i all vår vedermöda, så att vi skall kunna trösta dem som är i allt slags vedermöda, genom den tröst med vilken vi själva nu tröstas av Gud.

Jehova Gud kallas här av Paulus för "Den ömma barmhärtighetens fader och all tröst Gud". Det är verkligen vackert beskrivet av Gud Jehova som en himmelsk fader för oss människor som verkligen bryr sig om och tröstar de som försöker lyda och tjäna honom som kristna.


2:15-16  15 För Gud är vi nämligen en Kristi vällukt bland dem som är på väg att räddas och bland dem som är på väg att förgås; 16 för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv.

Ett uppslagsverk kommenterar: "Metaforen ”en Kristi vällukt” som betydde liv för några och död för andra är ”förmodligen hämtad från den romerska sedvänjan att bränna rökelse längs processionsvägen”, sägs det i The International Standard Bible Encyclopedia. ”Doften som betydde triumf för segrarna påminde fångarna om att de troligen hade en avrättning att vänta.”"

Vad menas med att vara ”en Kristi vällukt”? Det är de Kristna som håller sig till Bibeln och förkunnar dess budskap. Samtidigt som denna doft kan vara hemsk för orättfärdiga människor är den en välluk för Jehova och för uppriktiga människor.


3:4-6  4 Nu är det genom Kristus vi har en sådan tillförsikt till Gud. 5 Det är inte så att vi av oss själva är tillräckligt kvalificerade, så att vi kan räkna något som om det kommer från oss själva, utan detta att vi är tillräckligt kvalificerade kommer från Gud, 6 som verkligen har gjort oss tillräckligt kvalificerade att vara ett nytt förbunds tjänare, inte en skriven lagsamlings, utan andens; den skrivna lagsamlingen dömer nämligen till döden, men anden gör levande.

Paulus menar här att han av Guds andes kraft och ledning gjorts kvalificerad att predika det Kristna budskapet och vara en apostel för nationerna. Kvalifikationen är inte mänsklig från honom själv utan han har gjorts kvalificerad genom Gud i Guds kraft.


4:7  7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den kraft som är över det normala skall vara Guds och inte komma från oss själva.

Paulus kallar sin uppgift att få vara en representant för Gud och Kristus, och predika det Kristna budskapet för att vara "en skatt". Där han menar att han själv och de andra kristna, som ofullkomliga människor är som spräckliga "lerkärl". Men att predikandet av det Kristna budskapet sker i Guds kraft! Och detta gav Paulus stor glädje och ett privilegium att få vara en representant för Gud och Kristus och få sprida det kristna budskapet.


5:20  20 Vi är alltså ambassadörer på Kristi vägnar, som om Gud framställde enträgna uppmaningar genom oss. På Kristi vägnar ber vi ivrigt: ”Bli försonade med Gud.”

Paulus tar här fram tanken att människosläktet som helhet kommit bort från Gud efter Adam och Evas uppror i Edens trädgård. Men genom det Kristna budskapet, genom tro på Jesu döds lösenoffer kan människor få förlåtelse för synder och kunna närma sig Gud. Paulus som en representant för Gud kallar sig för en ambassadör på Kristi vägnar när han förkunnade det Kristna budskapet.


6:11-13  11 Vår mun har öppnat sig för er, korinthier, vårt hjärta har vidgat sig. 12 Ni har inte trångt rum hos oss, men ni har trångt rum i er egen ömma tillgivenhet. 13 Därför, som en gottgörelse i gengäld – jag talar som till barn – vidga er, också ni.

Ja, Korinthierna hade inte öppnat sitt hjärta och tagit emot Paulus och hans sällskap som Paulus och bröderna med honom hade i tillgivenhet och kärlek öppnat sitt hjärta för korinthierna. 

Jesus hade ju sagt i Johannes 13:34-35 att hans efterföljare skulle älska varandra som han älskade dem: 
"34 Jag ger er nu ett nytt bud, att ni skall älska varandra – att alldeles som jag har älskat er skall också ni älska varandra. 35 Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.”

söndag 28 juli 2013

1 Korinthierna 15-16

1 Korinthierna 15-16


15:12-17  12 När det nu predikas om Kristus att han har blivit uppväckt från de döda, hur kommer det sig då att några bland er säger att det inte finns någon de dödas uppståndelse? 13 Ja, om det inte finns någon de dödas uppståndelse, då har inte heller Kristus uppväckts. 14 Men om Kristus inte har uppväckts, då är helt visst vår predikan förgäves, och vår tro är förgäves. 15 Dessutom befinns vi också vara falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han har uppväckt Kristus, som han likväl inte har uppväckt, om det verkligen är så att de döda inte skall uppväckas. 16 För om de döda inte skall uppväckas, då har inte heller Kristus uppväckts. 17 Och om Kristus inte har uppväckts, då är er tro meningslös; ni är då ännu i era synder.

En del menade att det inte fanns någon uppståndelse från de döda. Men det är en kärna och hoppet i de "Goda nyheterna", att Jesus dött och blivit uppväckt och genom Jesu död ska vi ofullkomliga avkomlingar till Adam och Eva kunna få liv, och leva istället för att dö. Ja, Paulus lyfter fram att om det inte finns en uppståndelse från de döda och Jesus inte uppväckts skulle tron vara meningslös för då skulle alla "vara i sina synder", dvs. fortfarande ofullkomliga avkomlingar som ärver döden tillsammans med den ärvda synden från Adam och Eva.


15:20-22  20 Men nu har Kristus uppväckts från de döda, förstlingen av dem som har somnat in i döden. 21 Ty eftersom döden har kommit genom en människa, kommer också de dödas uppståndelse genom en människa. 22 Ty alldeles som alla dör i Adam, så skall också alla göras levande i Kristus.

Paulus kallar Jesus Kristus "förstlingen" som uppväckts från de döda. Med det menar Paulus att Kristus är förstlingen av de som dött som människor som sedan uppväckts till att bli en andevarelse och få liv i himlen istället för på Jorden.

Och återigen att grunden för att kunna få livet tillbaka, en uppståndelse från de döda är på Jesu lösenoffer, nämligen att Jesus dog för världen av människor för att vi skulle kunna få leva istället för att dö.
   Som det står i Johannes 3:16 :"Ty Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord  utan ha evigt liv."


16:13  13 Håll er vakna, stå fasta i tron, uppför er som män, bli starka. 14 Låt allting hos er ske i kärlek.

Jag fastnar för Paulus uppmaning till korinthierna: "Låt allting hos er ske i kärlek". Det visar på det redan kända, egentligen självklara, nämligen att kärlek ska vara grunden, eller motivationen till allt man som kristen gör. Kan man säga att alla sorters Kristna alltid har levt upp till detta? NEJ. Paulus som kunde säga "Bli min efterliknare liksom jag är Kristi", var själv motiverad av kärlek och försökte ingjuta samma anda i hans medkristna. En bra fråga nu idag är vilken organiserad Kristen organisation som som helhet lever upp till detta att låta "allting" ske i Kärlek? 

fredag 26 juli 2013

1 Korinthierna 11-14

1 Korinthierna 11-14


11:1  11 Bli mina efterliknare, liksom också jag är Kristi.

Tänk att Paulus, som en gudhängiven kristen, liknade Jesus nit i att predika det Kristna budskapet, hjälpa andra och på andra sätt i den höga grad att han kunde säga dessa orden "Bli min efterliknare liksom jag är Kristi".


12:27-31  27 Nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. 28 Och Gud har satt dem var och en i församlingen: för det första apostlar; för det andra profeter; för det tredje lärare; sedan kraftgärningar; sedan gåvor att läka; tjänster för att hjälpa, förmågor att leda, olika slag av tungotal. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att läka? Inte talar väl alla med tungor? Inte är väl alla översättare? 31 Men fortsätt nitiskt att sträva efter de större gåvorna. Och dessutom visar jag er en långt bättre väg.

Paulus liknade den kristna församlingen vid en kropp, som består av många delar men är ändå en kropp, dvs. en helhet. Denna långt bättre vägen är kärlekens väg som nästa kapitel tar upp.


13:1-8  13 Om jag talar människors och änglars språk men inte har kärlek, då har jag blivit en ljudande malm eller en skrällande cymbal. 2 Och om jag har profeterandets gåva och är insatt i alla heliga hemligheter och all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan förflytta berg, men inte har kärlek, då är jag ingenting. 3 Och om jag ger ut allt vad jag äger för att andra skall ha att äta, och om jag lämnar ut min kropp, för att kunna berömma mig, men inte har kärlek, då är det mig till ingen nytta alls.
4 Kärleken är tålmodig och omtänksam. Kärleken är inte svartsjuk, den skryter inte, blir inte uppblåst, 5 bär sig inte oanständigt åt, söker inte sina egna intressen, blir inte uppretad. Den för inte räkenskap över oförrätten. 6 Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men den gläder sig med sanningen. 7 Den fördrar allting, tror allting, hoppas allting, uthärdar allting.
8 Kärleken upphör aldrig. Men vare sig det finns gåvor till att profetera, skall de tas bort, eller tungotal, skall det upphöra, eller kunskap, skall den tas bort.

Detta är grymma verser om kärlek. Paulus börjar med att säga att om han kunde nåt så otroligt som att prata "änglars språk" men inte har kärlek så vore det nåt frånstötande, som låt som låter illa, som "en ljudande malm". Han fortsätter med att jämför med profeterandet gåva, insatt i djup kunskap i bibeln och att till och med göra massa goda saker mot andra men inte ha eller motiveras av kärlek - då är man "ingenting" menar Paulus när han skriver att alla gåvor utan "kärlek med i bilden" är "till ingen nytta alls".

Sen beskriver Paulus vackert vad kärleken är och inte är. Kärleken beskrivs här delvis som godhet, utan att vara naiv.


14:20  20 Bröder, bli inte barn till förståndet, men var spädbarn i fråga om ondska; bli likväl fullvuxna till förståndet.

Fint skrivet av Paulus, han uppmanade sina medkristna att vara spädbarn i ondska men inte till "förståndet". Detta harmonierar med tanken i Amos 5:15 "Hata det onda och älska det goda".

1 Korinthierna 7-10

1 Korinthierna 7-10


7:8-9  8 Nu säger jag till de ogifta och till änkorna: det är bra för dem att de förblir så som jag är. 9 Men om de inte har självbehärskning bör de gifta sig, för det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.

Ja, Paulus menar här att det är bättre med äktenskap än otukt, för att gå runt upptänd av begär utan att vara gift skulle i de flesta fall till slut leda till otukt. Så är det inte fel att gifta sig, men Paulus menade att den ogifta har ingen partner att ta hänsyn till och kan därför lättare i ännu högre grad tjäna Gud med helig tjänst.


8:1-3  8 Vad nu beträffar mat som varit offrad åt avgudar: vi vet att vi alla har kunskap. Kunskapen gör oss uppblåsta, men kärleken bygger upp. 2 Om någon menar att han har förvärvat kunskap om något, så känner han det ännu inte så som han bör känna det. 3 Men om någon älskar Gud, då är denne känd av honom.

Intressanta verser, där Paulus tar fram att "kunskap" kan blåsa upp, dvs. gör en stolt och kaxig, kanske få någon att agera överlägset, men så är inte kärlekens vägar. Kärleken bygger upp. Kristendomen är ju faktiskt grundad på Kärlek. 

Vers 3 är fin. Om någon älskar Gud så är denne känd av honom. Detta kan syfta på ett personligt förhållande mellan den som älskar Gud och Gud.


 9:19-23  19 Fastän jag är oberoende av alla, har jag nämligen gjort mig till allas slav för att kunna vinna så många fler. 20 Och så har jag för judarna blivit som en jude för att kunna vinna judar; för dem som är under lag har jag blivit som en under lag, fastän jag själv inte är under lag, för att kunna vinna dem som är under lag. 21 För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag, fastän jag inte är utan Guds lag, utan är under Kristi lag, för att kunna vinna dem som är utan lag. 22 För de svaga har jag blivit svag för att kunna vinna de svaga. För alla slags människor har jag blivit allt för att i alla händelser kunna rädda några. 23 Men allt gör jag för de goda nyheternas skull, för att kunna bli delaktig i dem med andra.

Paulus anpassade sig när han spred det kristna budskapet för att nå alla olika sorters människor. Han gjorde verkligen en stor ansträngning, snacka om hängivenhet för Gud Jehova och det kristna budskapet.


10:1-5  10 Nu vill jag inte, bröder, att ni skall vara okunniga om att våra förfäder alla var under molnet och alla gick igenom havet, 2 och alla blev döpta till Mose med hjälp av molnet och av havet; 3 och alla åt samma andliga mat, 4 och alla drack samma andliga dryck. För de drack av den andliga klippa som följde dem, och den klippan betydde Kristus. 5 Men de flesta av dem blev inte godkända av Gud; de slogs nämligen ner i vildmarken.

Paulus skriver här rakt ut att israeliterna under och efter Mose tid fick andlig undervisning, ledning, men syndade ändå mot Gud och blev inte godkända.

Jag tänker på om drar en parallell till idag. Inom Kristenhetens kyrkor finns det en mängd olika grenar och inriktningar som lär och gör olika, men alla menar sig vara kristna. Så vilka av alla Kristna idag är godkända av Gud, för vad är det för mening att följa ett kristet "system" som inte godkänns av Gud....?


söndag 21 juli 2013

1 Korinthierna 1-6

1 Korinthierna 1-6


1:18-25  18 Talet om tortyrpålen är nämligen dårskap för dem som är på väg att förgås, men för oss som är på väg att bli räddade är det Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: ”Jag skall komma de visas vishet att förgås, och de förståndigas förstånd skall jag skjuta åt sidan.” 20 Var är den vise? Var är den skriftlärde? Var är denna tingens ordnings debattör? Har inte Gud gjort världens vishet dåraktig? 21 Ty eftersom det i Guds vishet är så att världen genom sin vishet inte lärde känna Gud, fann Gud för gott att genom dårskapen i det som predikas rädda dem som tror.
22 Ty judarna begär tecken och grekerna söker vishet; 23 men vi predikar Kristus som hängd på pålen, för judarna en orsak till fall och för folk av nationerna en dårskap; 24 men för dem som är de kallade, både judar och greker, Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Det som är dåraktigt hos Gud är nämligen visare än människor, och det som är svagt hos Gud är starkare än människor.

 Ett uppslagsverk kommenterar att Grekerna på den tiden var vetgiriga, de försökte få svar på livets stora frågor och universum genom mänsklig logik och spekulation. Så Grekerna ansåg sig vara dåtidens intellektuella elit. Men Paulus ställer sådan vishet i kontrast till Guds vishet. Paulus betonar också att Kristendomen inte bygger på någon sån mänsklig vishet. Det Gud gör för att rädda troende framstår enligt människors vishet som dårskap.


2:6-10 6 Nu talar vi vishet bland dem som är mogna, men inte visheten från denna tingens ordning eller från denna tingens ordnings styresmän, som skall bli till intet; 7 utan vi talar Guds vishet i en helig hemlighet, den fördolda visheten, som Gud före tingens ordningar förutbestämde till vår härlighet. 8 Denna vishet har ingen av denna tingens ordnings styresmän lärt känna, ty om de hade känt den, skulle de inte ha hängt härlighetens Herre på pålen. 9 Men alldeles som det står skrivet: ”Vad öga inte har sett och öra inte har hört och människohjärtat inte har tänkt ut, det har Gud berett åt dem som älskar honom.” 10 För oss är det ju som Gud har uppenbarat det genom sin ande, ty anden utforskar allt, till och med Guds djupheter.

Paulus pratar här om "Guds heliga hemlighet", som "fördold vishet" som Gud uppenbarar och förklarar genom sin heliga ande. Det är sånt som man inte kan förstå enbart med mänsklig logik utan hjälp av Guds heliga ande. Men med helig ande blir det förståeligt. Vad är denna vishet? Det är Guds uppsåt att inför global fred och frid i ett paradis på jorden och det är byggt på Jesus Kristus.


2:14-15  14 Men en själisk människa tar inte emot det som kommer från Guds ande, ty det är dårskap för henne; och hon kan inte fatta det, eftersom det skall bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer verkligen allt, men själv bedöms hon inte av någon. 

Paulus tar här upp skillnaderna mellan att vara eller inte vara en andlig människa. Den köttsliga människan förstår inte andliga ting, men den andliga människan förstår både det köttsliga och det andliga - alltså allting.


3:1-3  3 Och, bröder, jag kunde inte tala till er som till andliga människor, utan som till köttsliga, som till spädbarn i Kristus. 2 Jag gav er mjölk att dricka, inte något som skall tuggas, för ni var ännu inte starka nog. Ja, inte ens nu är ni starka nog, 3 för ni är ännu köttsliga. Ty när det nu finns svartsjuka och osämja bland er, är ni då inte köttsliga, och vandrar ni då inte enligt människors sätt?

Ja, på den tiden liksom nu är inte faktumet att "vara kristen" alltid en garanti för "att vara andlig". Paulus tar upp att de på den tiden var som småbarn i andligt avseende så han kunde inte prata med dem om djupare andliga ting för de som spädbarn förstod inte det så han tog istället upp enklare saker som motsvarade "mjölk-mat". Tecknen på bristen på andlighet var som Paulus nämner svartsjuka och osämja. 


4:6  6 Detta, bröder, har jag nu överfört och tillämpat på mig själv och Apollos till er nytta, för att ni av vårt fall skall lära den regeln: ”Gå inte utöver det som står skrivet”, för att ingen av er skall bli uppblåst och vara för den ene och mot den andre.

Detta med att inte gå utöver vad som var skrivet i dåtidens skrifter eller idag i Bibeln som helhet är viktigt. Jag menar, om man börjar ändra på någonting, hur mycket kan man ändra på det utan att det blir någonting nytt? Som Kristendomen som Jesus införde, den var i början att direkt efterlikna honom och det fanns inga präster eller kyrkor då på den tiden. Sen lades det till massa saker så kristendomen idag är inte alls samma som den Jesus lärde ut för man började "gå utöver det som var skrivet".

5:1-2  5 Det rapporteras faktiskt om otukt bland er, och sådan otukt som inte ens förekommer bland nationerna, nämligen att någon har sin fars hustru. 2 Och ni är uppblåsta, men borde ni inte i stället ha känt sorg, så att den man som begått denna gärning kunde ha avlägsnats ur er krets?

Det var otukt i församlingen som inte ens var vanligt förekommande utanför församlingen, bland de icke-kristna. Nämligen att en man hade ihop det med sin pappas fru. Paulus uppmanar församlingen att utesluta denna man. Otukt fördöms ju igenom hela Bibeln både i gamla och nya testamentet som en väldigt allvarlig sak.


6:18  18 Fly undan otukten. Varje annan synd som en människa kan begå är utanför kroppen, men den som bedriver otukt syndar mot sin egen kropp.

Otukt är sex utanför äktenskapet. Paulus framhäver här att det är skadligt med otukt. Han uppmanar att man vidtar åtgärder för att undvika att begå otukt genom att "fly från den".


Romarna 12-16

Romarna 12-16


12:17-18  17 Återgälda ingen med ont för ont. Sträva efter det som är gott och riktigt i alla människors ögon. 18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.

Den kristna läran är verkligen fin när det följs i handling uppriktigt. Som dessa verser säger att inte hämnas, sträva efter allas bästa och så långt man själv kan påverka hålla fred med alla andra.


13:8-10  8 Var inte skyldiga någon någonting alls, utom när det gäller att älska varandra, för den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. 9 Ty detta: ”Du skall inte begå äktenskapsbrott; Du skall inte mörda; Du skall inte stjäla; Du skall inte ha begär”; och vilket som helst annat bud, det sammanfattas ju i detta ord: ”Du skall älska din nästa som dig själv.” 10 Kärleken gör inget ont mot nästan; kärleken är därför lagens uppfyllelse.

Ja, Paulus skriver att "kärlek" är "lagens uppfyllelse". Jesus kom och införde kärlek som ersättning av lagen, där kristna principer ersatte lagarna. Visst är det ganska självklart att en människa som lever som en Jesu efterföljare enligt principen att "älska sin nästa som sig själv", inte behöver lagar som "du ska inte döda". Så kärlek är Mosaiska lagens uppfyllelse, och Jesus Kristus, Kristendomens grundare som kom till jorden för ca 2000 år sedan uppfyllde och ersatte den Mosaiska lagen.


14:1-4  14 Välkomna den som är svag i tron, men inte för att träffa avgöranden om hans betänkligheter. 2 Den ene har tro till att äta allt, men den svage äter grönsaker. 3 Den som äter skall inte se ner på den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter; Gud har ju välkomnat honom. 4 Vem är du som dömer en annans hustjänare? För sin egen herre står eller faller han. Helt visst skall han hållas stående, ty Jehova kan hålla honom stående.

Paulus skriver här att de kristna inte ska döma eller se ner på varandra på grund av olika samveten. Ett samvete tycker det är okej att äta t.ex. kött som ansågs orena enligt Mosaiska lagen men ett annat samvete tycker att det är omöjligt och oacceptabelt och Paulus skriver här att de då skulle göra så som de kände enligt sitt samvete utan att lägga sig i vad den andra gjorde och hålla sams i frid med varandra.


15:4  4 Ty allt som skrivits förr, det har skrivits till vår undervisning, för att vi genom vår uthållighet och genom trösten från Skrifterna skall ha hopp.

En vacker vers i Romarna som kan tillämpas på hela Bibeln, att allt i Bibeln har skrivit ner och bevarats för att vara till undervisning och öka uthålligheten i att fortsätta leva som en Kristen genom att följa Jesus, samt trösta i jobbiga stunder genom att ge hopp. Så vad är det kristna hoppet? Jo att kunna uppväckas från de döda om man dött för att sen få leva för evigt i ett paradis på jorden under Guds styre.


16:17-18  17 Nu förmanar jag er, bröder, att hålla ögonen på dem som vållar söndringar och ger orsaker till fall, tvärtemot den lära som ni har inhämtat; undvik dem. 18 Sådana människor är ju inte slavar åt vår Herre Kristus, utan åt sin egen buk; och genom fagert tal och smicker förleder de sveklösa människors hjärtan. 

Ja dessa allvarliga verser har en viktig lärdom. Att precis nu som för 2000 år sedan när dessa verser skrevs så är inte alla som påstår sig vara Kristna i verkligheten Kristna. Alla som menar sig följa Jesus gör inte det i praktikten och de kan ha en dålig inverkan på uppriktiga kristna. En del sådana som påstår sig vara Kristna kan istället för att tjäna Gud likt Jesus Kristus istället vara slavar åt sin egen "buk", dvs. sig själva, sitt ego och så lura andra för vinning. Inga trevliga saker detta men ack så sant att det finns falska kristna precis som det finns falska människor annars i största allmänhet.

fredag 19 juli 2013

Romarna 8-11

Romarna 8-11


8:2-4  2 Andens lag, den ande som ger liv i gemenskap med Kristus Jesus, har ju gjort dig fri från syndens och dödens lag. 3 Ty det som lagen inte kunde göra, eftersom den var svag på grund av köttet, det kunde Gud göra: genom att sända sin egen Son i syndigt kötts likhet och för syndens skull domfällde han synden i köttet, 4 för att lagens rättfärdiga krav skulle uppfyllas i oss som inte vandrar i överensstämmelse med köttet, utan i överensstämmelse med anden.

Här visas tydligt att Jesus kom till jorden och uppfyllde alla krav i Mosaiska lagen utan att synda i något avseende, och genom att uppfylla lagen kunde han sen ersätta den med Kristendomen, där förlåtelse för synder ges utifrån någons tro på Jesu lösenoffer genom Guds oförtjänta omtanke.


8:35-39  35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Vedermöda eller trångmål eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? 36 Alldeles som det står skrivet: ”För din skull blir vi dödade hela dagen, vi har räknats som slaktfår.” 37 Nej, i allt detta avgår vi med fullständig seger genom honom som har älskat oss. 38 Ty jag är övertygad om att varken död eller liv eller änglar eller regeringar eller något som nu är eller något som skall komma eller krafter 39 eller höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.

Detta är en av mina favoritverser i Bibeln: att ingenting kan skilja den som uppriktigt försöker efterlikna Jesus och utövar tro på Jesu lösenoffer från Guds eller Jesu Kristi kärlek!!!


9:6-9  6 Det är emellertid inte så att Guds ord har slagit fel. Ty inte alla som härstammar från Israel är verkligen ”Israel”. 7 Inte heller är de alla barn därför att de är Abrahams avkomma, utan: ”Det som skall kallas ’din avkomma’ skall komma genom Isak.” 8 Det vill säga: inte barnen efter köttet är i verkligheten Guds barn, utan barnen till följd av löftet räknas som avkomman. 9 Löftesordet löd ju som följer: ”Vid denna tid skall jag komma, och Sara skall ha en son.”

Detta är intresant, att Paulus här kommer in på att precis som alla Abrahams avkomlingar inte är arvingar till ett löfte, utan bara den som kom genom Abrahams son Isak och inte genom Abrahams son Ismael - på samma sätt är inte alla israliter "israel", Paulus kommer här in på ett andligt israel där det handlar om "hjärtats omskärelse" istället för "fysiska omskärelse". Angående "löftet", så fick Abraham löftet om att alla nationer ska välsignas genom hans avkomma efter att han visat tro och blev förklarad rättfärdig, dvs. före omskärelsen. Så man kan säga att alla som efterliknar Abrahams tro, bli hans barn i det att de har tro lik Abrahams!


9:30-33  30 Vad skall vi då säga? Att folk av nationerna, fastän de inte jagade efter rättfärdighet, uppnådde rättfärdighet, den rättfärdighet som kommer av tro; 31 Israel däremot, som jagade efter en lag som ger rättfärdighet, nådde inte fram till den lagen. 32 Av vilken orsak? Därför att de inte jagade efter den genom tro utan såsom genom gärningar. De snavade på ”stenen att snava på”, 33 som det står skrivet: ”Se! Jag lägger i Sion en sten att snava på och en klippa till fall, men den som tror på den skall inte bli besviken.”

Här kommer samma tanke fram som i ovanstående kommentar, att Nationerna blev genom sin tro, barn till Abraham. Fast de inte sökte rättfärdighet som judarna gjorde genom lagen, så fick nationerna genom tro på Jesus bli räknade som "rättfärdiga". 

Den sten som nämns här är en profetia om att Messias, Jesus Kristus för judarna skulle bli en sten att snava på, det blev han ju då judarna fick honom dödade och vägrade erkänna Jesus som "Guds Smorde", Messias. Men däremot började istället för judar mycket "icke-judar", dvs. "nationerna" tro på Jesus och det kristna budskapet så att de uppnådde denna rättfärdighet.


10:2-4  2 Jag ger dem nämligen det vittnesbördet att de har nitälskan för Gud, men inte enligt exakt kunskap; 3 ty eftersom de inte känner rättfärdigheten från Gud utan söker befästa sin egen, har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 4 Kristus är nämligen slutet på lagen, så att var och en som utövar tro kan vinna rättfärdighet.

Här tar Paulus upp att de Judar som fortsatte hålla fast vid Mosaiska lagen och inte godtog Jesus som Messias och därmed omfattade Kristendomen, hade en nitälskan för Gud i att följa lagen, men de saknade "exakt kunskap". Som Paulus skriver är Jesus som uppfyllt och ersatt lagen "slutet på lagen".

Detta med ha hängivenhet, eller nitälskan för Gud, men inte enligt "exakt kunskap" är en bra fråga att ställa sig idag vilken av alla tusentals religioner och grupper inom grupper inom grupperna inom de olika religionerna - vem av dem har mest "exakt kunskap om Gud", för många är väl hängivna Gud i sin tro, men det garanterar inte att de har tro enligt "exakt kunskap" eller "rätt förståelse" enligt Gud.

Paulus hade själv som "Saul från Tarsos" varit en motståndare mot Kristendomen, det berättas ju i Apostlagärningarna att Paulus förföljde de Kristna och var med och bevittnade när Stefanus blev dödad genom att bli stenad. Paulus trodde då han tjänade Gud på rätt sätt, men så visade sig den uppståndne Jesus i en övernaturlig syn och frågade varför Paulus förföljde honom. Därefter vände Paulus helt om och blev en lika nitisk Kristen som han hade varit nitisk jude dessförinnan.


11:5-6  5 Således har då också i den nuvarande tidsperioden en kvarleva trätt fram enligt ett utväljande på grund av oförtjänt omtanke. 6 Om det nu är genom oförtjänt omtanke, är det inte längre på grund av gärningar; annars visar sig den oförtjänta omtanken inte längre vara oförtjänt omtanke.

Paulus tar här bl.a. upp att Gud utvalt folk av nationerna enligt oförtjänt omtanke. Då de uppnått rättfärdighet genom tro på Jesus som Judarna inte uppnått som står vidare i vers 7: 7 Hur förhåller det sig då? Just det som Israel ivrigt söker har det inte uppnått, men de utvalda har uppnått det. De andra förhärdades;

torsdag 18 juli 2013

Romarna 4-7

Romarna 4-7


4:9B-12  Tron tillräknades Abraham som rättfärdighet.” 10 Under vilka omständigheter tillräknades den då? När han var i omskuret tillstånd eller i oomskuret? Inte i omskuret tillstånd, utan i oomskuret. 11 Och han fick ett tecken, nämligen omskärelsen, som ett sigill på den rättfärdighet genom tron som han hade medan han var i sitt oomskurna tillstånd, för att han skulle bli far till alla som har tro medan de är i ett oomskuret tillstånd, för att rättfärdighet skulle tillräknas dem, 12 och far till omskurna avkomlingar, inte bara för dem som håller sig till omskärelse, utan också för dem som vandrar ordningsfullt i fotspåren av den tro som vår far Abraham hade medan han var i det oomskurna tillståndet.

Hela kapitel 4 i Romarna tar upp att Abraham förklarades rättfärdig till följd av tro, och "efter" att ha förklarats rättfärdig till följd av gärningar av tro kom omskärelsen som ett tecken på denna rättfärdighet till följd av tro. Paulus argumenterar i 4e kapitlet i Romarna för att en kristen förklaras rättfärdig till följd av gärningar av tro, och inte till följ av laggärningar, dvs. genom att hålla Mosaiska lagen.


5:8  8 Men Gud bevisar sin egen kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Ja, Jesus Kristus dog inte för en samling rättfärdiga människor utan för en samling syndare. Alla ofullkomliga människor är ju syndare. Därför kunde ingen, hur gärna de än ville helt hålla den Mosaiska lagen, så lagen visade därigenom att de som försökte hålla den inte kunde hålla den och var syndare enligt lagen.

Men så kom Jesus och gav sitt liv för människor som är syndare för att de genom tro på Jesu offer skulle kunna förklaras rättfärdiga inför Gud genom denna tron.


5:12-13  12 Därför: alldeles som synden kom in i världen genom en enda människa, och döden genom synden, och döden på så sätt spred sig till alla människor därför att de alla hade syndat ... 13 Intill lagen var det nämligen synd i världen, men synd tillskrivs inte när det inte finns någon lag.

Ja, enligt Bibeln kom synden in i världen genom Adam och Eva, genom en enda människa, dvs. "Adam", och så blev Adam och Eva ofullkomliga och dog, så fick de efter att de syndat mot Gud barn, som ärvde döden som ett resultat av ofullkomligheten som uppstod av Adam och Evas synd mot Gud. Sen angående vers 13 så kom Jesus Kristus och upplöste lagen, genom att uppfylla den och införa Kristendomen, där de Kristna kunde få förlåtelse för synd på grundval av Jesu död, och därigenom genom oförtjänt omtanke förklaras rättfärdiga istället för att dömmas som syndare enligt Mosaiska lagen.


6:23  23 Ty den lön synden betalar ut är död, men den gåva Gud ger är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.

Återigen så dömde lagen folk under den som syndare, lönen för synd är död. Men Genom tro på Jesu lösenoffer, kan de kristna förklaras rättfärdiga till följd av tro och då kunna få evigt liv, antingen i himlen eller i ett paradis på jorden.


7:21-25  21 Jag finner alltså denna lag i mitt fall: när jag gärna vill göra det rätta, då finns det onda hos mig. 22 Jag har verkligen min lust i Guds lag efter den människa jag är invärtes, 23 men i mina lemmar ser jag en annan lag, som för krig mot mitt sinnes lag och gör mig till fånge under syndens lag, som finns i mina lemmar. 24 Jag eländiga människa! Vem skall rädda mig från den kropp som genomlider denna död? 25 Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre! Så är jag då själv med mitt sinne slav under Guds lag, men med mitt kött under syndens lag.

Paulus tar här upp sig själv som ett exempel på en ofullkomlig människa. Även om man som ofullkomlig männsika vill göra allt rätt, som att hålla Guds bud, kommer man aldrig lyckas göra det 100% på grund av ofullkomligheten som är ärvd från Adam och Eva. Paulus beskriver här hur han med sitt sinne kan tjäna Gud som en kristen och ha sin lust i Bibeln, i "Guds lag", men är fånge under "synden" i kropp född som en ofullkomlig människa. Men Så tacka Paulus för Jesu lösenoffer, där man trots att man är ofullkomlig och inte kan göra allt rätt, ändå på grund av tro kan få förlåtelse för synder och betraktas av Gud som "rättfärdig".


onsdag 17 juli 2013

Romarna 1-3

Romarna 1-3 


1:19-20 19 därför att det som kan vara känt om Gud är uppenbart bland dem; Gud har ju gjort det uppenbart för dem. 20 Hans osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda

Ja, det sägs här att Guds egenskaper, hans personlighet syns i det skapade. Titta till exempel på universum som är stort men ändå expanderar. Det är ett exempel på "stor kraft". Kollar man på den enorma mångfald i naturen med olika djur som har instinkter och förmågor för att klara sig. Myran t.ex. som kan bära, jag tror det är 8 gånger sin egen vikt och alltid hittar tillbaka till myrstacken. Mängden och variationen av djur tyder på vishet. Ta också papegojan, som är skicklig på härma och prata som ett exempel på humor.

Bibeln säger här alltså att allt vi ser runt omkring oss, universum, livet på jorden med djuren som är kodat i DNA - allt detta med mera säger att det finns en konstruktör, någon som har gjort allting - en Gud och skapare.


2:14-15  14 Ty när folk av nationerna, som är utan lag, av naturen gör vad som hör till lagen, då är dessa, fastän de är utan lag, sin egen lag. 15 De visar ju att lagens innehåll är skrivet i deras hjärtan, i det att deras samvete vittnar tillsammans med dem och deras egna tankar inbördes anklagar eller också försvarar dem.

Paulus skriver här om att alla människor (i normala fall) har ett samvete, en inbyggd känsla för vad som är rätt och vad som är fel. T.ex. så förstår människor över hela jorden att det är fel att mörda, det behöver liksom inte förklaras för att det är naturligt underförstått. Denna känsla av rätt och fel, ett samvete - varifrån kommer den? Bibelns förklaring är att vi människor är skapade till "Guds avbild" så att vi kan efterlikna hans egenskaper som ex. kärlek, och i detta har vi även fått samveten.


2:28-30   28 Ty jude är inte den som är det utvärtes, och omskärelse är inte det som sker utvärtes på köttet; 29 utan jude är den som är det invärtes, och hans omskärelse är hjärtats omskärelse genom ande och inte genom en skriven lagsamling. Han får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.

Här förklarar Paulus att inför Gud är det inte längre att vara Jude inom Judendomen som hade Guds godkännande, utan den kristna församlingen hade fått Guds godkännande, som flyttats bort från Judendomen då man dödade Guds egen son Jesus Kristus. Så här förklarar Paulus att det viktiga för Gud är "hjärtats omskärelse" och inte "fysisk omskärelse". En hjärtats omskärelse handlar om att ha tagit emot Jesus och kristendomen genom att som Kristen försöka efterlikna Jesus Kristus i hur han var och vad han gjorde.


3:19-20  19 Nu vet vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som är under lagen, för att varje mun skall täppas till och hela världen bli straffskyldig inför Gud. 20 Därför skall inget kött genom laggärningar förklaras rättfärdigt inför honom; genom lag kommer nämligen den exakta kunskapen om synd.

Paulus tar här upp att lagen inte kunde gen någon Guds godkännande, räddning och evigt liv. Utan att lagen istället dömde folk som syndare, för ingen människa kunde uppfylla hela lagen, utom Jesus Kristus, och därför visade lagen att alla ofullkomliga människor var syndare.


3:21-24  21 Men utan lag har nu Guds rättfärdighet gjorts uppenbar, såsom den är omvittnad av lagen och profeterna; 22 ja, Guds rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus, för alla som har tro. Det är nämligen ingen åtskillnad. 23 Alla har ju syndat och saknar Guds härlighet, 24 och som en fri gåva blir de nu förklarade rättfärdiga genom hans oförtjänta omtanke, med hjälp av frigörelsen genom lösen som betalats i Kristus Jesus.

Här är fortsättningen till de föregående verserna som förklarade att ingen förklaras "rättfärdig" genom Mose lag. Utan det som ger rättfärdighet är tro På Jesus Kristus, där Jesu lösenoffer (där han dog för att vi andra ska få leva) är en Grundval för att kunna räknas som "rättfärdig", och godkännas i sin tro på Gud.


tisdag 16 juli 2013

Apostlagärningarna 27-28

Apostlagärningarna 27-28


27:1 27 När det nu var bestämt att vi skulle segla i väg till Italien, överlämnade man både Paulus och några andra fångar till en officer vid namn Julius från den kejserliga truppstyrkan.

Paulus överlämnas till officeren vid namn Julius och kapitel 27 tar upp resan mot Rom


27:41-44   41 Och när de stötte på ett rev, spolat av havet på ömse sidor, satte de skeppet på grund, och fören rände hårt på och satt orubbligt fast, men aktern började våldsamt brytas sönder. 42 Då fattade soldaterna beslutet att döda fångarna, så att ingen skulle kunna simma bort och komma undan. 43 Men officeren ville gärna föra Paulus välbehållen fram och hindrade dem i deras avsikt. Och han befallde att de som kunde simma skulle hoppa i vattnet och ta sig i land först, 44 och därefter de övriga, somliga på plankor och somliga på vrakdelar från båten. Och så gick det till att alla fördes välbehållna i land.

Ja, skeppet förliser och soldaterna får panik och vill döda fångarna för att ingen ska smita, men officeren hindrar dem och alla kommer i land säkert.


28:1-2  28 Och när vi hade blivit räddade, då fick vi veta att ön hette Malta. 2 Och folket där, som talade ett främmande språk, visade oss ovanlig människokärlek, för de gjorde upp eld och tog hjälpsamt emot oss alla på grund av regnet som föll och på grund av kölden.

Detta är häftigt att Paulus och de andra på Malta där de kommit iland visas "ovanlig människokärlek". Detta visar att det finns goda människor som man kan stöta på när man minst väntar det. Men de riktigt riktigt goda människorna växer inte på träd, och det är tydligt att dessa här på malta var "ovanligt goda" i hur de brydde sig och hjälpte till.


28:17, 23-24  17 Tre dagar senare kallade han emellertid samman dem som var judarnas främsta män. När de hade samlats, började han med att säga till dem: ”Män, bröder, fastän jag inte hade gjort något emot folket eller våra förfäders seder och bruk, överlämnades jag som fånge från Jerusalem i romarnas händer...23 De bestämde nu om en dag med honom, och de kom i ännu större antal till honom i hans tillfälliga bostad. Och han förklarade saken för dem genom att grundligt vittna om Guds kungarike och genom att tala övertygande med dem om Jesus, och han utgick då både från Moses lag och från profeterna, från morgonen ända till kvällen. 24 Och somliga började tro på det som sades; andra ville inte tro.

Så väl framme i Rom så kallar Paulus samman judarna. De träffas och Paulus vittnar grundligt om "Guds Kungarike". Jesus menade sig vara Guds kungarikes representant när han i evangelierna sade att "Guds kungarike är i er mitt". Så Paulus talade alltså övertygande om Jesus också och utgick från skrifterna/bibeln.

Sen sägs det att somlig började tro andra "ville inte" tro. Så är det väl även idag. En del blir övertygade andra inte. Ibland spelar det ingen roll vad någon säger till en annan för det tror som de vill och tycker som de vill.

Men det är viktigt att här lägga märke till att temat här var "Guds Kungarike", Paulus tog upp Jesus som central person i Guds kungarike och han grundande sitt predikande helt på Bibeln genom att hänvisa till "Mose Lag och profeterna".


28:25-28  25 Eftersom de nu var oense med varandra, skildes de åt, medan Paulus gjorde denna enda kommentar: ”Träffande talade den heliga anden genom profeten Jesaja till era förfäder 26 och sade: ’Gå till detta folk och säg: ”Med hörseln skall ni höra men alls inget förstå; och seende skall ni se men alls inget märka. 27 Detta folks hjärta har nämligen blivit oemottagligt, och med öronen har de hört utan att reagera, och sina ögon har de tillslutit; för att de aldrig skall se med sina ögon och höra med sina öron och förstå med hjärtat och vända om, så att jag skall kunna läka dem.”’ 28 Därför må det vara känt för er att detta, det medel varigenom Gud räddar, har sänts ut till nationerna; de skall helt visst lyssna till det.”

Detta är intressant att Paulus citerade från Jesaja där det profetiskt var förutsagt att judarna, dvs. Abrahams avkomma, inte skulle lyssna till det kristna budskapet om Jesus, det som också Paulus här vittnade om, men då judarna inte tog emot Jesus eller lyssnade till det kristna budskapet skulle det spridas vidare till icke-judar, dvs "nationerna".

måndag 15 juli 2013

Apostlagärningarna 24-26

Apostlagärningarna 24-46


24:5-6  5 Vi har nämligen funnit att den här mannen är en pest och eggar till omstörtande verksamhet bland alla judarna på hela den bebodda jorden och är anförare för nasaréernas sekt,  6en som också har försökt vanhelga templet, och vi grep honom.

Så översteprästen och en offentlig talare vid namn Terrtullus kommer inför ståthållaren Felix, då säger Tertullus dessa ord i anklagelse mot Paulus. Paulus kallas pest, och hans vittnande om Jesus kallas "omstörtande verksamhet" och de första kristna på den tiden som Paulus hade blivit en av kallades för "nasaréernas sekt".

Vad påminner detta om? Påminner det inte mycket om hur Jehovas vittnen blir kritiserade och kallade sekt med mera?


24:12-16  12 och varken i templet eller i synagogorna eller ute i staden fann man mig diskutera med någon eller vålla att en pöbelhop strömmade samman. 13 Inte heller kan de för dig bevisa det som man anklagar mig för just nu. 14 Men detta tillstår jag för dig, att jag, enligt den väg som man kallar en ’sekt’, på detta sätt ägnar helig tjänst åt mina förfäders Gud, eftersom jag tror allt som är framställt i lagen och skrivet hos profeterna; 15 och jag har ett hopp till Gud, ett hopp som också dessa män själva hyser, att det skall ske en uppståndelse för både de rättfärdiga och de orättfärdiga.

Delar av Paulus försvarstal där han säger att han inte bråkat och vållat pöbelhopar utan åkte upp till Jerusalem för att tillbe. Paulus menar att judarna inte har några bevis för sina anklagelser och att han bara ägnar Gud helig tjänst , och faktiskt tror på det skrivet i lagen, däribland att det ska ske en uppståndelse för både rättfärdiga och orättfärdiga. Felix behåller Paulus hos sig.


25:1-3   25 När alltså Festus hade tillträtt som ståthållare över provinsen, begav han sig tre dagar senare upp till Jerusalem från Caesarẹa; 2 och de främsta prästerna och judarnas främsta män lämnade då en anmälan mot Paulus till honom. Och de började vädja till honom 3 och begärde som en ynnest åt sig, riktad mot Paulus, att han skulle låta hämta honom till Jerusalem; de förberedde nämligen ett bakhåll för att döda honom utefter vägen. 

Så Felix efterträds av Festus, judarna kommer igen med anklagelser mot Paulus.


25:7-8,11   7 När han kom dit, ställde sig de judar som hade kommit ner från Jerusalem runt omkring honom och riktade en mängd svåra beskyllningar mot honom utan att kunna ge bevis för dem. 8 Men Paulus sade till sitt försvar: ”Varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag begått någon synd.”... 11 Om jag å ena sidan verkligen är en förbrytare och har begått något som förtjänar döden, då ber jag inte att få slippa ifrån att dö; om å andra sidan inget av detta existerar som dessa män anklagar mig för, då kan ingen utlämna mig åt dem som en ynnestbevisning. Jag vädjar till kejsaren!”...

I Caesarea får judarna igen anklaga Paulus, men de har egentligen ingenting att komma med, inga bevis. Paulus vädjar till kejsaren. Senare i kapitel 25 beskrivs hur kung Agrippa och Berenike besöker Festus i Caesarea, Festus berättar om Paulus för dem och så ska de låta Paulus framträda igen inför Berenike och Agrippa och bemöta judarnas anklagelser för att Festus ska kunna beskriva i ett brev till kejsaren vad Paulus är anklagad för.


26:2, 5-7, 22B-23, 28, 32 2 ”Kung Agrịppa, jag skattar mig lycklig att det är inför dig som jag i dag skall försvara mig beträffande allt som jag anklagas för av judar,...5 som förut har känt till mig från första stunden, om de bara vill vittna, att jag har levt som farisé enligt den strängaste sekten i vår form av gudsdyrkan. 6 Och ändå står jag nu och skall dömas för hoppet om det som Gud har lovat våra förfäder, 7 medan vårt folks tolv stammar hoppas nå fram till uppfyllelsen av detta löfte genom att med intensitet ägna honom helig tjänst natt och dag.Det är för det hoppets skull, o kung, som jag anklagas av judar...men jag säger inget annat än vad både profeterna och Mose har sagt skulle komma att inträffa, 23 nämligen att Messias skulle lida och att han, som den förste att bli uppväckt från de döda, skulle komma att förkunna ljus både för detta folk och för nationerna.”...28 Men Agrịppa sade till Paulus: ”På kort tid skulle du övertala mig att bli kristen.”...32 Dessutom sade Agrịppa till Festus: ”Den mannen hade kunnat friges, om han inte hade vädjat till kejsaren.”

Paulus beskriver sin bakgrund i sitt försvarstal, att han är född och uppvuxen som farisé och han var nitisk för judendomen innan han fick den övernaturliga synen där han fick se den uppståndne Jesus och Paulus beskriver att han är anklagad för sin tro på de dödas uppståndelse och att det han predikar är vad profeterna och Mose förutsagt. Nämligen att Messias skulle lida, dö och bli uppväckt. Kung Agrippa känner till Judendom och profeterna så han säger inte bara att Paulus på kort skulle övertyga honom att bli kristen utan att Paulus egentligen inte är skyldig till nåt som Judarna anklagar honom för och han kunnat friges om han inte vädjat till kejsaren.


söndag 14 juli 2013

Dödsriket - Sheol

Som jag tidigare skrev tidigare så kan det hebreiska ordet "Sheol" översättas som "mänsklighetens gemensamma grav". Sheol är inte en enskild plats eller en enskild grav.

Ordet she’ōl tycks vara avlett från verbet sha’ạl, som betyder ”fråga efter”, eller ”begära”. Man kan säga att Sheol därför är de dödas gemensamma område, den plats dit alla som dör kommer. Sheol "tar emot" eller "frågar efter" alla människors döda.

 I första Moseboken kapitel 37 och vers 35 står det till exempel "Och alla hans söner och alla hans döttrar reste sig för att trösta honom, men han vägrade att låta trösta sig och sade: ”För jag kommer att fara sörjande ner till min son i Sheọl!” Och hans far fortsatte att gråta över honom."

och i Ordspråksboken kapitel 30 och verserna 15-16 lyder "15Blodiglarna har två döttrar som ropar: ”Ge! Ge!” Det är tre ting som inte blir mätta, fyra som aldrig säger: ”Nog!”: 16 Sheọl och det ofruktsamma moderlivet, jorden som aldrig mättas med vatten och elden som aldrig säger: ”Nog!"

I 1917 års Bibelöversättning och även på de flesta ställen i Bibel 2000 har ordet Sheol översatts till "dödsriket". I en del översättningar har ordet Sheol översatts med "helvetet". Men som jag skrev i det tidigare inlägget i bloggen om "döden" så står det i Bibeln att de döda inte existerar på något sätt. Att de döda varken kan tänka, känna eller påverka. Därför kan de döda inte plågas eller plåga någon annan i ett helvete. 

I Encyclopædia Britannica sägs det: ”Sheol låg någonstans ’under’ jorden. ... De döda befann sig inte i ett tillstånd av vare sig pina eller njutning. Sheol var inte förbundet med de rättfärdigas belöning och inte heller med de ondskefullas straff. Både goda och onda, tyranner och helgon, kungar och föräldralösa, israeliter och hedningar – alla sov de tillsammans utan att vara medvetna om varandra.” (1971, bd 11, sid. 276)

Genom Grekiska läror, teorier och filosofier kom tron på den odödliga själen, men det är tydligt att Bibeln i sig inte stöter den läran i sin beskrivning av "Sheol" eller "dödsriket". 

Psalm kapitel 6 och verserna 4-5 visar också indirekt att det i Sheol inte finns odödliga själar utan att de människor som dött varken kan ära Gud eller göra någonting annat heller: "4 Vänd tillbaka, Jehova, undsätt min själ; rädda mig för din kärleksfulla omtankes skull. 5 Ty i döden är det ingen som nämner dig;
vem prisar dig i Sheọl?"

Enligt Bibelns kronologi över människornas ursprung så var Abel, Adam och Evas förstfödde son den första människan som dog för att därefter hamna i Sheol.

Aposteln Petrus citerade på pingsten år 33 v.t. Psalm 16:10: "Ty du skall inte lämna min själ i Sheọl. Du skall inte tillåta att din lojale ser gravens djup." och tillämpade de orden som en profetisk uppfyllelse på Jesus Kristus som efter sin död inte skulle lämnas kvar i "Sheol" utan uppväckas till liv igen på den tredje dagen. 

Aposteln Petrus ord som är återgivna av Lukas i Apostlagärningarnas andra kapitel verserna 25-27,29-32 använder dock ordet "Hades" istället för "Sheol": "25 David säger ju beträffande honom: ’Jag har ständigt haft Jehova för mina ögon, ty han är vid min högra sida för att jag aldrig skall rubbas. 26 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Ja, också min kropp skall komma till ro i ett hopp; 27 för du skall inte lämna min själ i Hades, inte heller skall du tillåta att din lojale ser förgängelse...Män, bröder, det är tillåtet att fritt och öppet tala till er om familjeöverhuvudet David, att han både dog och blev begravd, och hans minnesgrav finns ibland oss än i dag. 30 Eftersom han nu var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en av hans avkomlingar på hans tron, 31 såg han på förhand och talade om Messias uppståndelse, att han inte blev övergiven i Hades och att hans kropp inte heller såg förgängelse. 32 Denne Jesus har Gud uppväckt, vilket vi alla är vittnen om."

Det blir alltså tydligt att "Sheol" är samma plats som på Grekiska kallas för "Hades".

 Video på Youtube om Sheols geofrafiska läge